Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Vișeu de Sus

Nr. de înregistrare  753/02.09.2021   

 

 

963958827489_pop_de_basesti.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE

ȘI FUNCȚIONARE AL

LICEULUI TEORETIC

„GEORGE POP DE BĂSEȘTI”

VIŞEU DE SUS

ANUL ȘCOLAR 2021 -2022

 

CAP. I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament a fost realizat în conformitate cu:

 1. Constituția României
 2. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ aprobat prin Ordinul nr. 5.447/31 august 2020;
 4. O R D I N comun - Ministerul Educației (nr. 5.196/3.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1.756/3.09.2021) - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
 5. Legii nr. 53 / 2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
 6. OM 4742/2016 și O.M.  nr. 3027 din 08.01.2018 privind aprobarea Statutului elevului
 7. Convenția asupra drepturilor copilului
 8. Proiectul de Dezvoltare Instituţională al liceului

 

     Unitatea școlară este organizată ca unitate de învățământ preuniversitar particulară, acreditată pentru învățământul liceal - filologie prin OMECI Nr. 3.830 din 04 mai 2009, autorizată pentru învățământul liceal   și funcționează în baza legislației specifice și a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, a deciziilor Fundației „Sf. Anton de Padua” Ulmeni, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Județean Maramureş şi a prezentului regulament.

     Politica educaţională a liceului este stabilită în conformitate cu politica educațională a furnizorului de educație, Fundația „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni, de către Consiliul Director, de către Consiliul Profesoral și de către director – pe termen mediu prin Proiectul de dezvoltare instituţională şi anual prin Planul managerial aprobat de către Consiliul profesoral și avizat în Consiliul de administraţie.

     Pregătirea din cadrul Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Vişeu de Sus, permite elevilor și obținerea de:

  

 • certificate de absolvire a ciclului inferior al liceului
 • certificate de absolvire a ciclului superior al liceului.
 • certificate de competență lingvistică, de comunicare și digitale;
 • diplome de bacalaureat
 • foi matricole pentru anii de studiu desfășurați la unitatea de învățământ

 

Art. 2. Prezentul regulament conţine reglementări specifice în funcţie de tradiţia unității de învățământ, de resursa umană şi materială existentă în Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Vişeu de Sus. Respectarea lui este obligatorie pentru toţi angajaţii, pentru elevii şi părinţii/tutorii acestora, pentru personalul angajat cu carte de muncă/personalul care prestează servicii în şcoală. Propunerile de modificare se solicită în scris de către angajaţi, elevi, părinţi sau alte persoane cu drept de îndrumare şi control, acestea urmând să fie dezbătute în Consiliul profesoral şi avizate de către Consiliul de administraţie al unității de învățământ.

 

Art. 3. Profesorii diriginţi vor dezbate Regulamentul de ordine interioară, la începutul fiecărui an şcolar, atât cu elevii clasei cât şi cu părinţii/tutorii acestora, cu asumarea prin semnătură.

 

Art. 4. Conducerea unității de învățămînt este asigurată de către Consiliul de administraţie, de către Consiliul profesoral, Comisia de evaluare și asigurare a calității; Conducerea executivă este asigurată de către directorul unității de învățământ, care răspunde legal de realizarea și de îndeplinirea hotărârilor Consiliului de Administrație, Consiliului profesoral și ale comisiei de evaluare și asigurare a calității, de respectarea prevederilor legale în ceea ce privește managementul educațional, administrativ - financiar al unității de învățământ.

 

 1. Consiliul de administrație - format din:

Președinte: prof. PUȘCAȘ LUCIAN

Membri:

     Andreica Ana – director;

prof. Pușcaș Aurica

prof.  Pușcaș Melinda

     dr. Prof. Covaci Dana Aurora

     prof. Covaci Doru Vasile

prof. Timiş Ioana

prof. Tomoiagă Ioana

prof. Chindriş Mihai

reprezentant elevi Cozman Eduard

     reprezentant părinți Zubaşcu Ileana

     reprezentant Consiliul Local – Andreica Cristian

               secretar – Năsui Maria

 

2) Consiliul profesoral – Este constituit din 11 cadre didactice, care au obligația de a fi prezente la ședințele consiliului și de a participa activ la lucrările acestuia (Andreica Ana, Timiş Ioana, Hanganu Adelina, Chindriş Mihai, Sidău Ileana, Oacheş Simona, Andreica Cristian, Tomoiagă Ioana, Şanta Iustin, Hojda Domniţa, Coman Anca, Ardelean Tatiana)

Președinte: prof. Andreica Ana

Secretar: Năsui Maria

 1. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

Coordonator: Andreica Cristian

 

CAP. II ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII

 

Art. 5. Programul se desfăşoară zilnic (în zilele lucrătoare) între orele 12.00-19.00 pentru clasele cu frecvență; respectiv 14.00-20.00 pentru clasele cu frecvență redusă. Depertamentul secretariat își începe activitatea la ora 8.00.

 

Art. 6. Durata orei de curs este de 40 minute, cu 10 minute pauză, deoarece în acest an şcolar este o situaţie speciale, durata orelor de curs şi a pauzelor a fost modificată cu acordul Consiliului de administraţie.

 

Art. 7. După admiterea/ înscrierea la unitatea de învățămînt, repartizarea elevilor pe clase se face de către director, cu respectarea legislației.

 

Art. 8. Limbile moderne studiate de elevi pe parcursul gimnaziului se continuă și pe parcursul liceului; în anumite condiții, conducerea liceului poate dispune schimbarea limbilor avansat / începător, sau chiar trecerea la o altă limbă modernă, dacă școala nu dispune de cadre didactice care să-i asigure elevului continuitate.

Art. 9. 1) disciplinele opționale care fac parte din oferta liceului (CDȘ) se includ în planul-cadru al fiecărei clase la propunerea comisiilor metodice, după consultarea elevilor și a părinților/ tutorilor acestora, se discută în Consiliul de Curriculum, se aprobă în Consiliul profesoral și, în final, se avizează de către Consiliul de administrație pentru anul școlar următor;

          2) după avizarea în C.A. opționalul devine obligatoriu, nu mai poate fi schimbat, iar profesorul care l-a propus elaborează programa.

 

Art. 10. În anul şcolar 2021-2022 funcţionează 2 comisii metodice coordonate de câte un profesor responsabil; ele sunt constituite în conformitate cu regulamentele şcolare în vigoare, prin decizie internă a directorului: comisia limbă și comunicare, om şi societate, comisia Matematică şi ştiinţe, Arte, tehnologii, ed. fizica 

Atribuțiile membrilor comisiilor sunt desemnate de către responsabilul fiecărei comisii, cu aprobarea conducerii unității de învățământ.

Art. 11. Fiecare responsabil de comisie va avea un dosar cu toate documentele actualizate (conform OPIS aprobat) pentru anul şcolar în curs, care va fi pus la dispoziţia directorului sau a inspectorilor de specialitate ori de câte ori este nevoie. Lipsa dosarului din incinta şcolii, precum şi lipsa unor documente care se întocmesc anual, intră în răspunderea responsabilului comisiei.

 

CAP. III ACCESUL ÎN INCINTA LICEULUI

 

Art. 12 a. Accesul în incinta școlii se face în intervalele 7:30-8:00 și 12:30-16:00.

Art. 12 b. Accesul cadrelor didactice și a personalului tehnico-administrativ se face în baza unei legitimaţii de serviciu; accesul elevilor este permis numai îmbrăcați în uniformă (cămașă şi papion roşu) și în baza carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs, pe care elevul are obligaţia să-l poarte asupra lui şi să-l prezinte elevului de serviciu sau profesorului de serviciu atunci când aceştia îl solicită și cadrelor didactice la orele de curs pentru notare.

 

Art. 13. Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

Art. 14. Accesul autovehiculelor în incinta liceului va fi permis pentru:

intervenţii (salvare, pompieri, poliţie, salubrizare, jandarmerie, remedierea defecţiunilor electrice, gaz, apă, telefon, cablu);

autovehicule care desfăşoară servicii pentru şcoală și cele aparţinând autorităţilor locale sau centrale;

 

Art. 15. Pentru activităţi care necesită efort fizic, elevii au nevoie şi de avizul medicului de familie / specialist.

 

Art. 16. Plecarea elevilor din şcoală, la activităţi organizate de anumite comisii metodice, se face numai în baza unui tabel avizat de șeful comisiei metodice și aprobat de către directorul unității de învățămînt. Profesorul însoţitor va avea asupra lui un ordin de deplasare şi este responsabil de securitatea elevilor pe toată durata activităţii;

Plecarea elevilor din judet în excursii turistice sau tematice se va face cu respectarea de către organizatori a procedurii ISJMM privind organizarea și desfășurarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare.

 

Art. 17. Se interzice:

   1) Accesul în incinta şcolii a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a perturba ordinea şi liniştea;

   2) Accesul persoanelor care deţin arme, băuturi alcoolice, substanţe stupefiante, toxice, explozive, pirotehnice, iritant-lacrimogene sau inflamabile, arme albe sau alte obiecte care pun în pericol siguranţa elevilor şi a angajaţilor;

   3) Scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare, sau trimiterea lor în afara școlii pentru rezolvarea unor probleme;

   4) Accesul cu publicaţii având caracter politic, instigator, sau care atentează la bunele moravuri;

   5) Folosirea telefonului mobil pe perioada orelor de curs, fără acordul profesorului.

 

Art. 18. Părăsirea școlii de către elevi în timpul cursurilor:

Elevii pot părăsi școala în timpul desfășurării cursurilor, numai în cazuri excepționale și în următoarele condiții:

    1) dacă au acordul scris sau telefonic al părintelui / tutorelui legal și confirmarea dirigintelui;

    2) dacă unul dintre părinți vine la școală și solicită plecarea în scris - cu bilet de voie;

    3) dacă elevul urmează un tratament medical care necesită plecarea de la anumite ore, pe o perioadă limitată de timp; în această situație familia solicită în scris directorului permisiunea de plecare din școală pe durata tratamentului medical, anexând cererii toate documentele justificative.

    4) în cazul elevilor majori, părăsirea școlii se face pe baza unei declarații scrise, pe propria răspundere, pe care o predă, de fiecare dată când părăsește școala, profesorului de serviciu sau dirigintelui. În cazul părăsirii frecvente a cursurilor de către un elev major, profesorul diriginte informează familia despre această situație și propune măsuri în Consiliul Clasei sau în Consiliul Profesoral.

 

Art.18 b

   1) În situația în care un părinte, venind în scoală, manifestă agresivitate, se află sub influența alcoolului sau a altor substanțe, sau are intenția de a-și pedepsi copilul, atunci se consideră că elevul se află în pericol și se iau toate măsurile necesare protecției elevului;

   2) În cazul părinţilor divorţaţi, părintele care deține custodia copilului este obligat să aducă acest lucru la cunoștința dirigintelui;

   3) În caz de divorț, precum și în alte situații speciale, părinții/susținătorii legali pot face precizări cu privire la persoana sau persoanele cărora nu le este permis să ia legătura cu copilul pe timpul șederii acestuia la școală; astfel de cereri se aduc la cunoștința dirigintelui sau a directorului unității de învățământ, in scris.

 

CAP. IV EVALUAREA ELEVILOR

 

Art. 19. La nivelul fiecărei comisii metodice se elaborează teste iniţiale. Rezultatele vor fi analizate şi discutate la nivelul comisiilor metodice. Notele se trec în catalog. Comisiiile vor propune măsuri de remediere care vor fi dezbătute în comisiile metodice şi aprobate în Consiliul profesoral în vederea asigurarii progresului școlar.

 

Art. 20. Lucrările scrise semestriale la clasele a XI-a și a XII-a vor fi planificate la nivelul școlii în aceeași zi și la aceeași oră pentru disciplinele limba și literatura română, istorie și geografie și vor avea o durată de 2 ore; subiectele au caracter unic la nivel de școală, se elaborează prin consens la nivelul catedrei și vor fi aprobate de director.

 

Art. 21. Testele inițiale sau finale, lucrările de control care marchează sfârșitul unui capitol / unitate de învățare, precum și lucrările semestriale (tezele) se anunță elevilor la începutul fiecărui semestru, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să-și planifice pregătirea.

La nivelul instituției elevii claselor terminale precum și elevii claselor a XI-a vor susține examene de simulare bacalaureat atât interne cât și naționale, conform unui grafic aprobat în Consiliul de Administrație cât și a reglementărilor Ministerului Educației;

 

Art. 22 Se recomandă ca profesorul să păstreze testele scrise în şcoală, pe parcursul întregului an școlar. Cadrele didactice sunt însă obligate să le pună la dispoziția elevilor, părinţilor, şefului de catedră sau directorului, dacă se solicită acest lucru.

 

Art. 23. Evaluarea rezultatelor elevilor se realizează în mod ritmic pe parcursul fiecărui semestru cu note cuprinse între 10 și 1 care se consemnează la timp în catalog. Profesorul este obligat ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea testelor, tezelor sau lucrărilor, să comunice elevilor notele obținute în urma evaluării și să le înregistreze în catalogul clasei și în carnetul de note. Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă, corectă și argumentată.

 

Art. 24. Fiecare comisie metodică poate utiliza instrumente alternative de evaluare a performanţelor elevilor, numai dacă acestea au fost dezbătute în cadrul comisiei, acceptate de toţi membrii acesteia și avizate de şeful comisiei.

 

Art. 25. Toate subiectele testelor date de profesori trebuie să se regăsească în mapa profesorului sau a comisiei metodice pentru a putea fi consultate în cazul unor contestaţii. Cerințele testelor/probelor de evaluare vor fi corelate cu programele școlare specifice fiecărei discipline de studiu.

 

Art. 26. Contestarea evaluării

    1) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.

    2) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

    3) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua

lucrarea scrisă.

    4) Media notelor acordate separat de către cadrele didactice prevăzute la alin. (3) este nota rezultată în urma reevaluării.

    5) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este acceptată.

    6) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ.

    7) Notele obținute în urma contestației, rămân definitive.

    8) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnate cadre didactice din alte unități de învățământ, cu sprijinul Inspectoratului școlar / a conducerii respectivei unități de învățământ.

 

CAP. V PERSONALUL DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR

 

Art. 27. Obligațiile cadrelor didactice

   1) Să respecte programul de lucru al tuturor compartimentelor din liceu, serviciul pe şcoală, orarul şi toate obligaţiile care-i revin prin fişa postului; întârzierile repetate de la orele de curs se consemnează în condica de prezenţă de către director şi sunt considerate abateri disciplinare;

   2) Să protejeze catalogul în timpul orei de curs; în situaţiile în care se constată modificarea notelor sau absenţelor de către un elev în timpul unei ore de curs, se aplică sancţiuni disciplinare atât cadrului didactic care a favorizat acest fapt din neatenţie sau cu bună ştiinţă, cât şi elevului;

   3) Să prezinte la începutul anului şcolar, certificatul medical care să ateste starea de sănătate a cadrului didactic, precum şi faptul că este apt pentru a lucra în colectivităţile de tineri;

    4) Să anunţe secretariatul şcolii sau directorul, absenţa de la cursuri din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire; certificatul medical va fi adus în termenul legal necesar plăţii;

    5) Să asigure suplinirea orelor, atunci când din motive obiective un cadru didactic nu poate veni la școală pentru a susține orele de curs;

    6) Să se îmbrace decent, să aibă o ţinută morală demnă, să-şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile instituţiei numai pentru activitatea școlară;

    7) Să manifeste respect faţă de elevi şi față de familiile acestora (să nu folosească cuvinte jignitoare, să fie calm şi receptiv la nevoile educative ale elevilor, să creeze şi să menţină o atmosferă plăcută în timpul orelor de curs, să nu ţipe sau să se manifeste agresiv faţă de întreaga clasă sau față de un anumit elev, să manifeste tact pedagogic faţă de elevii aflaţi în dificultate);

    8) Să-şi exercite atribuţiile de preşedinte al Consiliului clasei cu tact pedagogic şi diplomaţie, astfel încât dacă analizează o abatere disciplinară, să nu creeze o presiune suplimentară asupra elevului care a greşit sau asupra familiei acestuia; propunerile sale de sancţiune trebuie să fie corecte şi în concordanţă cu gravitatea faptei;

    9) Dirigintele trebuie să manifeste discreţie în relaţia cu elevii săi, să nu dezbată în cancelarie problemele sociale sau de sănătate cu care se confruntă un elev sau familia acestuia;

    10) Să informeze profesorul diriginte al clasei în situaţia în care un elev este implicat într-un incident foarte serios sau dacă a observat o deteriorare generală a comportamentului acestuia. Școala va informa şi invita imediat familia la o discuţie cu directorul liceului și dirigintele clasei. Se vor stabili de comun acord cu părinţii şi în conformitate cu regulamentul liceului, măsuri pentru ameliorarea situaţiei;

    11) Să respecte statutul dirigintelui clasei la care predă şi să nu se substituie acestuia prin motivarea absenţelor, comunicarea notelor sau absențelor, comentarea unor situaţii din catalog, sau chemarea la şcoală a părinţilor;

    12) Să aducă la cunoştinţa conducerii liceului, orice situaţie specială creată de unul sau mai mulţi elevi, prin întocmirea unui referat înregistrat la secretariat;

    13) Profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorilor sau reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori, situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar.

    14) Profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal, programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați sau corigenți.

    15) Să planifice serviciul pe şcoală al elevilor clasei la care este diriginte, prin întocmirea unei liste pe care să o afişeze în sala profesorală şi în clasă şi să monitorizeze modul în care elevii desfăşoară serviciul;

    16) Profesorii diriginţi desfășoară activități specifice și au atribuții, prevăzute în Art. 64-69 din ROFUIP Nr.5447/31.08.2020;

    17) Să participe la programele de formare şi dezvoltare profesională în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    18) Să respecte toate atribuțiile din fișa postului, deciziile interne și notele de serviciu date în mod legal de directorul liceului;

    19) Să-și proiecteze întreaga activitate în concordanță cu fișa de evaluare a activității aprobată pentru anul școlar în curs.

  20) Să își asume și să dovedească confidențialitate și atașament față de unitatea de învățământ particular, față de conducerea acesteia.

  21) Documentele create pe parcursul unui an școlar / a perioadei de încadrare (inclusiv plata cu ora) nu pot fi utilizate sub nicio formă în altă unitate de învățământ. Acestea constituie documente cu caracter privat.

22) Să respecte normele de protecţie igienico-sanitară pentru evitarea infectării cu virusul SARS COV2;

23) Să monitorizeze elevii în timpul orelor și a pauzelor pentru a evita infectarea cu virusul SARS COV 2.

24) Să se asigure că elevii poartă mască, se dezinfectează regulat pe mâini și păstrează distanța;

 

Art. 28. Atribuțiile profesorului de serviciu:

 1. Vor fi prezente în şcoală la ora 11.30;
 2. Verifică ţinuta elevilor la intrarea în şcoală şi existenţa măştii de protecţie;
 3. Supraveghează intrarea în mod civilizat în săli a elevilor respectând distanţarea socială;
 4. Comunică directorului/ secretarului eventualele absenţe ale colegilor, pentru a fi luate măsuri imediate, de înlocuire;
 5. Pe toată durata pauzelor se află pe coridoare, respectând deontologia profesională;
 6. La ora 18.00 notează în - Caietul de serviciu pe şcoală, cadre didactice- observaţii cu privire la serviciul din ziua respectivă şi semnează.
 7.  Nerespectarea serviciului pe şcoală de către cadrele didactice, reprezintă abateri de la regulament, iar repetarea acestora se consideră acte de indisciplină şi se sancţionează.
 8. Se asigură că se deschid geamurile în pauze pentru aerisire;
 9.  Se asigură că există dezinfectant la intrare în școală, la grupuri sanitare, în sălile de clasă;
 10. Verifică, la începutul fiecărei ore, prezenţa cadrelor didactice, iar dacă sunt absenţi informează conducerea şcolii, asigură suplinirea şi consemnează aceasta în caietul de procese verbale;
 11. Se asigură că elevii care prezintă simtome de infectare cu SARS COV 2 sunt duși în sala de izolare și sunt anunțați părinții;

 

Art. 29. Obligațiile personalului serviciilor secretariat, contabilitate, informatizare:

    1) să afişeze la vedere şi să respecte programul de lucru;

    2) să asigure permanenţa în şcoală pe durata unui program care începe la 9.00 şi se termină la 20.00;

    3) la sfârşitul programului, împreună cu profesorul de serviciu, să numere şi să încuie cataloagele;

    4) să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vin în contact, să dea dovadă de amabilitate, de atitudine plină de tact şi de răbdare;

    5) să păstreze ordinea în spaţiul de lucru, să lucreze cu atenţie, să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de elevi şi de familile acestora, să nu transmită adrese, telefoane sau alte date despre elevi, profesori sau părinţi, decât persoanelor autorizate;

    6) să-şi paroleze calculatoarele şi să nu transmită parola nimănui; în cazul în care persoane din şcoală sau din afara şcolii solicită anumite informaţii, aceastea vor fi furnizate numai cu acordul directorului, numai dacă este cazul şi numai de către persoana care le gestionează;

    7) să prezinte la începutul fiecărui an şcolar, analizele medicale care să ateste starea de sănătate necesară pentru instituţiile de învăţământ;

    8) să informeze directorul şcolii ori de câte ori constată fapte care pot prejudicia instituţia;

    9) să asigure transmiterea în timp util a tuturor informaţiilor, anunţurilor, convocărilor, etc., venite în şcoală pe diverse canale.

10) Personalul didactic, didactic auxiliar poate efectua munca și în sistem online, în condițiile stabilite de conducerea unității de învățământ și de conducerea operativă a Consorțiului Școlar George Pop de Băseşti.

 

Art. 30. Bibliotecarul (dacă este cazul):

   1) Își desfășoară activitatea sub coordonarea directă a directorului, conform fișei postului;

   2) Afişează şi respectă programul de lucru aprobat de director;

   3) Informează periodic directorul în privinţa numărului de elevi şi de profesori care folosesc serviciul bibliotecii și propune măsuri de remediere, dacă este cazul;

   4) Colaborează cu toţi şefii de comisii cărora le prezintă oferte de carte, manuale, reviste, organizează activităţi specifice - lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane etc.

  5) Gestionează manualele școlare și comanda necesarul acestora la ISJMM

 

Art. 31. Administratorul de patrimoniu (dacă este cazul)

    1) Gestionează și răspunde de intreg patrimonial unității de învățământ.

    2) Ține legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii administrative şcolii și informează, solicită în scris, instituțiile furnizoare de servicii în functie de nevoile școlii;

    3) Aprovizionează şcoala cu materiale de curăţenie, monitorizează consumul de materiale şi îl adaptează la nevoile şcolii, face propuneri corecte, realiste, echilibrate pentru proiectul de buget al şcolii;

    4) Respectă programul de lucru aprobat de director;

    5) Asigură funcționarea aparaturii din toate spațiile de lucru.

 

Art. 32. Obligațiile personalului de îngrijire:

   1) Să-şi desfăşoare activitatea conform fişei postului, după un program bine stabilit, pe care să-l respecte;

   2) Să poarte echipament de protecţie;

   3) Să asigure curăţenia spaţiilor şcolare după terminarea cursurilor;

   4) Să nu intre în conflict cu elevii;

   5) Să manifeste discreţie atunci când elevii sunt la grupurile sanitare;

   6) Să nu părăsească serviciul pentru rezolvarea unor probleme personale;

   7) Să nu folosească pentru curăţenie substanţe toxice sau expirate care să pună în pericol elevii sau pe ceilalţi angajaţi ai şcolii;

   8) Să informeze conducerea şcolii ori de câte ori constată nereguli, situaţii deosebite sau defecţiuni ale instalaţiilor.

  9) Să aibă o conduită civilizată în raport cu întreg personalul școlii, cu elevii și cu părinții.

 10) Să manifeste atașament și confidențialitate față de instituție și de interesul acesteia.

 

CAP. VI. ELEVII

Drepturile elevilor sunt cuprinse în Anexa nr. 1, capitolulul al II-lea, la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice, nr. 4742 din 10.08.2016, cu privire la aprobarea Statutului elevului.

Calitatea de elev se atestă prin carnetul de elev, aceasta este completat şi înmânat elevilor de către diriginte, în primele zile de la începerea cursurilor anului şcolar. Elevilor le este interzis să facă orice fel de însemnări în carnetul de elev (însemnări personale, note, medii, modificări de note sau date etc.). Păstrarea necorespunzătoare a carnetului de elev, pierderea sau deteriorarea lui, se sancţionează cu cumpărarea unui carnet nou. Dacă elevul nu poartă asupra lui carnetul de elev sau nu-l prezintă profesorilor pentru consemnarea notelor şi părinţilor pentru luare la cunoştinţă, se pedepseşte de către diriginte/ învăţător prin mustrare în faţa clasei.

Îndatoririle/obligațiile elevilor sunt cuprinse în Anexa nr. 1, capitolulul al III-lea, la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice, nr. 4742 din 10.08.2016, cu privire la aprobarea Statutului elevului.

Art. 33.

Secțiunea I. – Prezența la cursuri

     1) Elevii au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

     2) Elevii au obligația să poarte asupra lor uniforma școlară și carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru   informare în legătură cu situația lor școlară.

 

Secțiunea II - Absențele și motivarea acestora

1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.

2) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.

Pentru probleme deosebite, care nu pot fi rezolvate după orele de curs, părintele/ tutorele legal poate solicita în scris, prin bilet de voie, semnat de părinte, diriginte și director, o dată pe semestru învoirea de la cursuri, maxim 6 absențe/semestru.

4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt:

           a) adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,

           b) adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a  fost internat

           c) cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului, adresată  profesorului diriginte al clasei.

  5) Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali sau ale elevului major, nu poate depăși 12 ore de curs pe an școlar. Cererile respective trebuie adresate profesorului diriginte și avizate spre motivare de către directorul unității de învățământ

  6) Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale.

  7) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate până cel târziu la ora de dirigenție, de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.

 8) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (7) atrage, de regulă, declararea absențelor ca nemotivate.

9) La fiecare 20 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct şi elevul va plăti o taxă de 750 lei ;

10) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative care atestă prezenţa elevului reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat.

11) La cererea scrisă a directorilor cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii.

12) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele școlare naționale, internaționale, la nivel local, regional și național, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.

 

Sectiunea III - Conduita elevilor în școală și în afara ei

      1) Elevii au îndatorirea să respecte şcoala, însemnele, tradiţiile şi valorile ei şi să le promoveze atât în spaţiul şcolii cât şi în afara ei; să aibă un comportament menit să contribuie la creşterea prestigiului Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Vişeu de Sus;

   2) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.

   3) Elevii sunt obligați să aibă asupra lor uniforma compusă din camasa şi papion

   4) Elevii pot folosi telefonul în situații excepționale cu acordul cadrului didactic.

   5) Elevii vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

           a) Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare al unității de învățământ;

           b) regulile de circulație;

           c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a  incendiilor;

           d) normele de protecție civilă;

           e) normele de protecție a mediului.

   6) Este interzis elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar:

           a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc.;

           b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);

     c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă  violența și intoleranța;

      d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;

e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

f) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc;

 g) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor și a personalului unității de învățământ;

h) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic

     i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

     j) să fotografieze sau să înregistreze audio sau video activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă fotografierea sau înregistrarea, doar cu acordul profesorilor care coordonează activităţile respective

k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;

        l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;

        m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;

        n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;

        o) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte;

        p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ.

8) În pauze elevul de serviciu/ elevul numit pe clasa șterge tabla, aerisește clasa și golește cosul de gunoi de câte ori este nevoie; elevii nu mănâncă și nu beau lichide în clasă;

 9) Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar.

10) Elevii trebuie să susțină, să promoveze și să disemineze revista liceului, publicată cu susținerea Asociației de Părinți și Consiliul Elevilor.

11) Elevii au îndatorirea să intervină ori de câte ori constată încălcarea regulamentului de către alţi elevi, prin anunţarea dirigintelui, a profesorului de serviciu, agenţilor de pază sau directorului;

12) Elevii au obligația de a respecta regulamentul activităţilor extraşcolare (vizite, excursii, drumeții, tabere) așa cum este prevăzut de lege și de profesorul însoțitor. Nerespectarea regulamentului atrage după sine una din secțiunile prevăzute la Art. 35 și/sau interzicerea participării la activităţi similare pentru o anumită perioadă de timp, în funcţie de gravitatea faptelor;

13) Elevii au obligatia de a-și aduce de acasă mâncare (sandwich-uri, etc.) pentru a preîntâmpina orice toxiinfecție alimentară. Școala nu este responsabilă de alimentația deficitară a acestora sau de consumul oricărui produs achiziționat din afara școlii.

14) Este obligatoriu să se respecte Serviciul pe clasă a elevilor cât și Serviciul pe școală a cadrelor didactice.

 

 
Decalogul elevului
 1. Poartă cu tine setea de cunoaştere!

Iubeşte şcoala şi respectă pe cei care o servesc!

 1. Îmbracă-te decent, curat şi frumos!

Impune-ţi personalitatea şi prin vestimentaţie!

 1. Vorbeşte frumos!

Impune-te prin exprimare îngrijită, elevată şi nuanţată!

 1. Poartă-te frumos cu personalul şcolii!

Impune-te printr-un comportament egal, decent, civilizat, faţă de cei mici sau mari, faţă de cei simpli sau culţi!

 1. Găseşte calea să-ţi afirmi tinereţea fizică şi spirituala!

Participă la competiţie!

Afirmă-ţi vârsta, personalitatea, valoarea!

 1. Pasionează-te de munca fizică, de cea intelectuală, sportivă sau artistică!

Fii activ!

 1. Fii exigent cu tine, blând si înţelegător cu cei din jur!

Iubeşte şi cultivă sentimentul colegialităţii, prietenia!

 1. Învaţă ce este prietenia, iubirea şi ura!

Nu urî!

j. Fii ferm şi consecvent în atingerea idealului!

k. Respectă-l pe Profesorul tău care îţi oferă o parte din viaţa lui!

Dublează-l în efortul lui nobil pe Drumul Cunoaşterii şi Formării tale ca Om

15) Elevii din clasele terminale vor achita o taxă de absolvire conform contractului de școlarizare stabilită la începutul fiecărui an școlar de către Comitetul Director al Fundației „Sf. Anton de Padua” Ulmeni.

16) Elevii au obligeția de a respecta Hotărârea nr. 394/01.02.2017 a Comitetului Director al Fundatiei „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni, cu privire la taxele de arhivare, respectiv eliberarea duplicatelor actelor de studii.

 

Art. 34. Recompensele elevilor

   1) Premiul de onoare al Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Vişeu de Sus se acordă la sfârşitul fiecărui an şcolar șefului de promoţie, în cadru festiv;

   2) Elevii cu rezultate deosebite pot fi recompensaţi cu sprijinul Comitetului Director al Fundației „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni, cu diplome, cărţi, excursii, burse etc.

   3) Elevii cu rezultate deosebite la nivel naţional sau internaţional obţinute în anul şcolar anterior, vor fi distinşi împreună cu profesorul care i-a pregătit, cu Diploma de excelenţă şi alte premii în obiecte sau bani; festivitatea va avea loc cu prilejul sărbătorilor de iarnă, la sfârşitul anului calendaristic;

4) Elevii au dreptul la burse sociale și alte modalități de sprijin financiar în baza legislației în vigoare și cu asigurarea finanțării de către instituțiile competente. Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

      a) evidențiere în fața colegilor clasei;

      b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;

      c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;

      d) burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență;

      e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, de Comitetul Director al Fundației „Sfantul Anton de Padua” Ulmeni ori de agenți economici sau de sponsori;

       f) premii, diplome, medalii;

       g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate;

       h) premiul de onoare al unității de învățământ.

         Concursurile de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educației şi Cercetării.

         La sfârșitul anului școlar, elevii pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.

         Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului școlii.

           Diplomele se pot acorda:

              i).pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit

              consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu

              este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați

              numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală la disciplina/modulul

              respectivă/respectiv;

              ii). pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.

    Elevii pot obține premii dacă:

              i. au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de

              9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;

              ii. s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

              iii. au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități

              extrașcolare desfășurate la nivel local, județean, național sau internațional;

              iv. s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;

              v. au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.

      Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

      Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea Comitetul Director al Fundației „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale etc.

 

Art. 35. Sancțiunile elevilor

Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Sancțiunile care se pot

aplica sunt următoarele:

   1) observaţie individuală;

   2) avertisment;

    3) mustrare scrisă;

    4) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

    5) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile;

    6) mutarea disciplinară la o altă clasă sau la o altă unitate şcolară ;

    7) preavizul de exmatriculare;

    8) exmatricularea - cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate

    9) exmatricularea - cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în altă unitate şcolară ;

   10) exmatricularea - din toate unitățile de învățământ fără drept de reînscriere pe o perioadă de timp stabilită de Consiliul profesoral al unității școlare care a aplicat sancțiunea;

   11) scăderea notei la purtare care însoțește una din sancțiunile de la punctele (3)-(7), sau în cazul depășirii numărului de absențe prevăzut la art 33 secțiunea III alin. 9.

    Profesorul diriginte va comunica sancțiunile prevăzute la punctele (3)-(10) în scris, atât familiei cât și elevului dacă acesta este major.

   Termenul de contestație al sancțiunilor prevăzute la punctele (3) - (10) va fi de 5 zile de la data comunicării.

    Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre sancțiunile menționate la punctele (3)-(7) se poate anula dacă elevul sancționat dovedește un comportament ireproșabil, până la încheierea semestrului/anului școlar.

    Anularea măsurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de către autoritatea care a aplicat sancțiunea.

 

Art. 36. Pentru situaţiile de eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, elevii pot desfăşura diferite tipuri de activităţi:

   1) ajută profesorul de serviciu în efectuarea activităţilor specifice

   2) ajută personalul didactic auxiliar (secretariat sau administraţie) în efectuarea unor activităţi curente;

   3) elevii aflaţi în această situaţie îşi vor da acordul cu privire la activităţile pe care le vor efectua iar durata acestora nu va depăşi numărul de ore din orarul zilelor respective;

   4) este interzisă folosirea elevilor eliminaţi la munci grele sau umilitoare.

 

Art. 37. Pentru situaţiile de mutare disciplinară la o altă unitate de învăţământ:

   1) găsirea şi obţinerea acordului unităţii primitoare îi revine unităţii şcolare care aplică sancţiunea numai în cazul în care elevul se află în cursul inferior al liceului;

   2) dacă elevul sancţionat se află în cursul superior al liceului, găsirea unei unități școlare și obţinerea acordului de primire revin familiei acestuia.

 

Art. 38. Transferul elevilor

  1) Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Vişeu de Sus va respecta toate prevederile legale care reglementează transferul elevilor;

   2) Consiliul de administraţie al liceului aprobă cererile de transfer ale elevilor în conformitate cu legislația în vigoare;

3) Taxa de transfer este 1500 lei / an școlar indiferent de perioada în care se solicită transferul.

4) Elevul va beneficia de eliberarea documentelor scolare numai după aprobarea în Consiliul de administrație și achitarea taxelor de transfer.

   5) Solicitarea transferului se face de către părinte, printr-o cerere la care se anexează toate actele doveditoare ale calităţii de elev; părintele va fi însoţit de copilul pe care doreste să-l transfere, în vederea unei discuții referitoare la motivația transferului și despre performanţele sale şcolare.

   6) În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului programei școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale.

 

CAP. VII PĂRINȚII

 

Art. 39. Drepturile părinților.

Părinții elevilor au dreptul:

   1) Să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care aceștia le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor.

   2) Să se constituie în asociații/comitete sau alte grupuri constitutive ale liceului, conform prevederilor legale;

   3) Să solicite și să obţină orice informaţie legată de participarea copilului lor la procesul instructiv-educativ;

   4) Să se adreseze în scris directorului liceului pentru rezolvarea unor situații de familie care necesită implicarea copiilor lor;

   5) Să fie sprijiniți de conducerea liceului în vederea rezolvării unor probleme care țin de relația lor cu copilul (consiliere psihopedagogică, discuții cu profesorii sau dirigintele clasei, etc.

   6) Să facă propuneri privind îmbunătăţirea activităţii în cadrul Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Vişeu de Sus

   7) Să sesizeze imediat orice nereguli constatate în desfăşurarea activităţii în cadrul unității de învățământ, directorului școlii sau fondatorilor, Fundația „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni.

 

Art. 40. Obligațiile părinților.

   1) Părinții au obligația ca după înscrierea elevilor la unitatea de învățămînt să prezinte prompt toate documentele solicitate de către unitatea de învățământ, să semneze contractul educațional valabil pe toată perioada școlarizării;

   2) Să susţină, după posibilități, din punct de vedere material şcoala, pentru a-şi atinge scopurile sale educative, în cadrul proiectului educațional „Și eu susțin o educație de calitate!”.

   3) Să nu aducă prejudicii de ordin material și moral școlii;

   4) Să sprijine elevii în activităţile instructiv-educative desfășurate în cadrul liceului;

   5) Să colaboreze cu şcoala şi să informeze în particular directorul / profesorul diriginte în legătură cu diferitele probleme familiale apărute;

   6) Părinţii vor asigura crearea unui climat propice procesului de învățământ prin instruirea copiilor în scopul păstrării patrimoniului instituției (mobilier, aparatură tehnică, laboratoare etc.)  și vor suporta cheltuielile necesare reparării / înlocuirii obiectelor stricate din vina copiiilor lor;

   7) Părinţii nu trebuie să întrerupă programul şcolar. Mesajele importante se vor transmite, după caz, prin intermediul secretariatului liceului, prin profesorul sau elevul de serviciu.

 

CAP. VIII ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 

Art.41. Taxele de şcolarizare se stabilesc conform art. 101 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 („În învăţământul preuniversitar particular, taxele de şcolarizare se stabilesc de consiliul de administraţie al fiecărei instituţii sau unităţi de învăţământ, în condiţiile legii″) şi ale art. 60. alin. 3 din aceeaşi lege;

Art.42. Părintele/tutorele/elevul solicită și se obligă  să plătească, în anul şcolar 2021/2022 taxa în valoare de 1500  lei  pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, a XIII-a. În conformitate cu prevederile art. 60, alin. 3 din aceeaşi lege, taxa de şcolarizare se va achita în următoarele rate:

     Rata I de 750 lei în perioada 01-14 octombrie 2021 lei pentru clasele  a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a,a XIII-a frecvenţă redusa (FR).

    Rata a II-a de 750 lei în perioada 01-14  februarie 2022 pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a,a XIII-a frecvenţă redusa (FR)

  Art.43. Pentru acoperirea cheltuielilor de şcolarizare, taxa pentru anul următor de studii va fi stabilită la începutul anului şcolar următor. Cuantumul taxei de reînscriere în unitatea şcolară este de 50 lei. Pentru depăşirea termenelor de plată stabilite se va percepe o penalizare de 1% pentru fiecare zi de întârziere, iar după  30 de zile, cursantul se poate considera că a renunţat la cursuri, fără nici o altă pretenţie de restituire a sumelor deja achitate şi sub sancţiunea pierderii dreptului de şcolarizare.

Art.44. Transferul într-o altă unitate de învăţământ, precum şi cererile de retragere sau alte situaţii speciale vor fi soluţionate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Cuantumul taxei de transfer sau retragere este de 1500 de lei şi se aplică pe întreaga perioadă de şcolarizare, până la absolvirea liceului. În cazul retragerii elevului sau a dosarului acestuia pe întreg ciclul de învăţământ (până la finalul liceului), inclusiv în cazul exmatriculării, elevul se obligă să achite o taxă în valoare de 1500 lei. În situaţia exmatriculării elevului sau a retragerii sale, obligaţiile financiare către liceu, care n-au fost îndeplinite, rămân deplin valabile, elevul neavând dreptul de a beneficia de vreun act emis de liceu sau de eliberarea dosarului de studii, decât cu condiţia achitării obligaţiilor financiare. Taxa anuală de şcolarizare nu se restituie indiferent de motiv (retragere, transfer, nefrecventarea cursurilor, exmatriculare, nepromovarea examenelor, si alte cauze, etc.) În momentul achitării taxei de şcolarizare (integral sau parţial) sau a taxei de înscriere se consideră că elevul şi-a exprimat acordul tacit asupra contractului de şcolarizare şi a clauzelor acestuia, iar nesemnarea sau refuzul semnării acestuia nu-l absolvă de prevederile prezentului contract. Disciplinele de examen nepromovate se vor reprograma într-o sesiune specială de examene, iar pentru susţinerea acestora candidaţii vor achita suma de 70 lei pentru fiecare disciplină de examen.

Art.45. Înscrierea elevilor în anul şcolar următor se face prin acordul tacit al părţilor din momentul absolvirii anului şcolar anterior şi obligă la achitarea tuturor obligaţiilor financiare contractuale viitoare. Asupra elevului înscris are incidenţă Contractul de şcolarizare, precum şi toate prevederile legale ale Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Preuniversitar, a Legii nr. 1/2011, precum şi alte reglementări cu incidenţă. Neînscrierea elevului în anul şcolar următor se face doar în cazul cererii scrise a acestuia înaintată până la începutul anului şcolar conducerii liceului. Elevii claselor terminale se obligă să achite taxa de absolvire a studiilor liceale, cu sau fără diplomă de bacalaureat, simulare şi selecţie a bacalaureatului (evaluare internă obligatorie), stabilită de Consiliul de administraţie, în cuantum total de 987 lei, pentru elevii de la cursurile cu frevenţă şi 460 lei pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă. Elevilor li se vor elibera, astfel, documentele aferente examenelor promovate.

 Art.46. Pe timpul şcolarizării elevilor li se aplică prevederile regulamentelor şcolare în vigoare. Pentru nerealizarea contractului din culpa elevului, unitatea şcolară nu este obligată la restituirea taxelor achitate. Pentru prejudiciile cauzate unităţii şcolare de către cursanţi sau elevi, pagubele vor fi suportate de către aceştia sau de către întreaga clasă de elevi. Litigiile ivite cu ocazia executării Contractului de şcolarizare, vor fi soluţionate pe cale amiabila, sau de instanţele judecătoreşti competente.

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

Art. 47. Protecţia, igiena şi securitatea muncii impun respectarea normelor legale ţinând seama de următoarele reguli generale:

a) orice salariat care are un motiv întemeiat să considere că o anumită stare de fapt prezintă un pericol grav şi iminent pentru sănătatea, integritatea corporală şi viaţa sa, are dreptul să se protejeze/retragă imediat şi să anunţe, de indată, conducerea școlii. Acest drept trebuie să fie exercitat astfel încât să nu creeze, pentru alte persoane, o nouă situaţie de risc grav şi iminent;

b) salariaţii școlii au dreptul să folosească toate mijloacele de protecţie individuală şi colectivă puse la dispoziţie de aceasta şi, în acelaşi timp, au obligaţia să respecte cu stricteţe normele stabilite pentru folosirea lor;

c) prevenirea riscurilor de accidentare impune salariaţilor să păstreze în bună stare aparatura, instalaţiile, sculele, tehnica de calcul, mobilierul etc. şi să le folosească potrivit destinaţiei lor;

d) orice accident de muncă se comunică, de indată, conducerii școlii de către salariatul care a luat cunoştinţă de producerea lui.

Art. 48. În vederea asigurării igienei şi securităţii în muncă şi pentru asigurarea unei ambianţe favorabile procesului muncii, este interzisă orice acţiune de natură să aducă vreo tulburare ordinii interioare şi disciplinei, cu deosebire:

a) fumatul

b) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice, droguri etc. în incinta școlii;

c) intrarea sau rămânerea în localurile școlii, în afara orarului de lucru, fără acordul conducerii;

d) ieşirea din localurile școlii sau plecarea, în cadrul programului de muncă, fără aprobarea conducerii;

e) executarea, în cadrul unității școlare, de lucrări de interes personal sau fără vreo legătură cu atribuţiile de serviciu;

f) comiterea sau incitarea la săvarşirea de acte care au ca scop tulburarea climatului favorabil de muncă sau a armoniei în rândul personalului ori comiterea de acte antisociale;

g) sustragerea de bunuri din unitatea școlară;

h) prezentarea la serviciu într-o ţinută indecentă ori necorespunzătoare cerinţelor;

i) lăsarea fără supraveghere ori neasigurarea aparaturii, în stare de funcţionare, după încheierea programului de lucru;

 j) lăsarea fără supraveghere a elevilor în atelierele școlii, în laboratoare, în timpul programului de lucru.

ORARUL DE LUCRU

Art. 49. (1) Orarul de lucru este cel stabilit de conducerea unității școlare;

(2) Pe timpul pandemiei, în scenariul verde, Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”, va funcționa după un orar stabilit în cadrul Consiliului de Administrație. În cadrul programului de lucru salariaţii au dreptul la o pauză pentru masă, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă/conducerea școlii.

(3) Salariaţii au obligaţia de a respecta orarul de lucru, întarzierile sau lipsurile de la program, dacă nu sunt fortuite, constituind abateri disciplinare.

 (4) În caz de absenţe din cauze de boală sau accident, salariaţii au obligaţia să-şi încunoştinţeze şeful ierarhic şi să trimită angaiatorului, îndată ce este posibil, certificatul medical eliberat de organul sanitar în drept.

Art. 2. În cazuri excepţionale, atunci cand interesele unității școlare o cer, conducerea acesteia poate să stabilească: a) organizarea permanenţei la serviciu; b) modul de acordare a zilelor de repaus săptămanal, în condiţiile legii.

 Art. 3. Programarea concediului de odihnă se face la cererea salariaţilor, cu acordul conducerii.

 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 

Art. 50. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune, săvarşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile şefilor ierarhici.

Art. 51. Abaterile disciplinare în afară de cele privitoare la încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11, 12 şi 13 sunt următoarele:

a) nerespectarea programului de lucru sau utilizarea ineficientă a acestuia;

b) încălcarea reglementărilor referitoare la accesul în incinta scolii sau neprezentarea, la cererea organelor de control, a legitimaţiei de serviciu;

c) faptul de a nu purta, în timpul programului de lucru, echipamentul de protecţie

d) prezentarea la serviciu în stare fizică necorespunzătoare (capacitate de muncă redusă);

e) nerespectarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor sau documentelor cărora li s-a conferit acest caracter.

f) nerespectarea normelor de protecţie a muncii, de folosire a echipamentului de protecţie şi de lucru, a celor de prevenire a incendiilor;

g) lăsarea nesupravegheate, în timpul programului de lucru, a aparaturii, aflate în funcţiune;

h) impiedicarea celorlalţi salariaţi de a-şi executa atribuţiile de serviciu;

i) înstrăinarea oricăror bunuri ale școlii, date în folosinţă sau păstrare;

j) absenţe nemotivate, părăsirea anticipată a lucrului sau plecarea, fără motive temeinice, în orele de program, de la locul de muncă sau fără acordul şefului ierarhic;

k) folosirea echipamentului de lucru şi de incendiu în alte scopuri decât cele cărora le este destinat;

l) absenţa de la programul de pregătire profesională şi de instruire stabilit de conducerea unității școlare;

m) alte abateri prevăzute de lege.

Art. 52. În conformitate cu prevederile art. 247 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” este investit cu prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor acesteia, ori de câte ori constată că au săvarşit o abatere disciplinară.

Art. 53. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica conducerea unității de învățământ, în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară, sunt:

a) avertisment scris;

b) suspendarea contractului de muncă pentru o perioadă care nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%.

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

Art. 54. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.

(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Art. 55. Sancţiunea disciplinară aplicabilă se stabileşte în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat avându-se în vedere următoarele:

a) împrejurările în care a fost săvarşită fapta;

b) gradul de vinovăţie a salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior.

 

Procedura disciplinară

Art. 56. (1) Cu excepţia sancţiunii avertisment scris, sancţionarea unui salariat poate fi dispusă numai ca urmare a efectuării, în prealabil, a unei cercetări disciplinare.

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat, în scris, de către persoana împuternicită de directorul școlii să efectueze cercetarea, precizandu-se:

a) obiectul cercetării disciplinare;

b) data şi ora efectuării ei;

c) locul întrevederii cu salariatul în cauză.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2), fără motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea lui, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

Art. 57 La încheierea cercetării disciplinare, împuternicitul unității școlare întocmeşte un referat cu constatări, concluzii şi propuneri pe care îl supune acestuia în vederea luării deciziei.

Art. 58. Pe baza referatului întocmit de împuternicit, conducerea unității școlare dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie, emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvarşirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data comiterii faptei.

Art. 59. Decizia de sancţionare trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară;

b) precizarea prevederilor din regulamentul intern sau din contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în cursul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) termenul în care poate fi contestată sancţiunea; e) instanţa competentă la care sancţiunea se poate contestă.

Art. 60. (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi îşi produce efectele de la data comunicării.

(2) Comunicarea de sancţionare se predă personal salariatului, cu semnătură de primire ori în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. (3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţa judecătorească competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.

 

EVALUAREA PROFESIONALĂ A SALARIAȚILOR

 

Art. 61. Atribuțiile privind evaluarea profesională a salariaților revine consiliului de adminstrație.

Art. 62. Evaluarea și acordarea calificativului anual se realizează pe baza fișei de evaluare aprobată de către LICEUL TEORETIC GEORGE POP DE BĂSEȘTI, pentru fiecare sector în parte: personal didactic, personal nedidactic și personal auxiliar.

Art. 63. Fișele de evaluare sunt elaborate pe baza Legii Educatiei Naționale nr.1/2011 și a ORDINULUI Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020. Pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

Art. 64. Evaluarea și acordarea calificativelor anuale se realizează imediat după încheierea anul școlar la 31 august.

 

CAP. VIII DISPOZIȚII FINALE

 

1) Școala nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute de elevi; se recomandă ca obiectele de valoare să nu fie aduse la școală;

2) Pregătirile realizate în afara programului elevilor vor fi avizate de șeful de catedră și directorul liceului;

3) Pentru pregătirile cu elevii desfășurate în zilele de sâmbătă, duminică, sau în timpul vacanțelor, profesorii trebuie să solicite în plus și acordul părinților;

4) Abaterile disciplinare sunt dezbătute în Consiliul clasei din care face parte elevul, în baza referatului întocmit de persoana care a sesizat faptele; sancțiunile sunt propuse dirigintelui, directorului sau Consiliului profesoral, după caz;

5) Personalul didactic auxiliar și nedidactic are dreptul la o pauză de masă care se include în programul de lucru, în conformitate cu normele legale prevăzute de Codul muncii în vigoare;

6) Prezentul regulament se aduce la cunoștința tuturor angajaților, a elevilor și părinților și se postează pe site-ul liceului;

7) Din momentul aprobării de către Consiliul profesoral, avizării în Consiliul de administrație și afișării, prezentul Regulament de ordine interioară este obligatoriu pentru întreg personalul școlii;

8) Câte un exemplar din prezentul Regulament se află la biblioteca şcolii, la şefii de catedră, la şefii departamentelor şi la fiecare profesor diriginte, pentru a putea fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi/tutori.

9) Anexa cuprinzând detalii ale aplicării sancțiunilor face parte integrantă din prezentul Regulament de organizare și funcționare a Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Vişeu de Sus.

Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării în Consiliul de Administrație. Modificarea sau completarea prezentului regulament se va efectua ori de câte ori necesităţile mai bunei organizări a activităţii sau îmbunătăţirii disciplinei muncii impun.

 

CAP. IX Protecția copiilor și a tinerilor. Violența  psihologică - bullying.  Munifestarea dezacordului privind abuzul, neglijarea exploatarea, traficul, migrația ilegală, răpirea, violența, pornografia pe internet, precum şi a oricăror forme de violență etc, ale copilului în mediul școlar.

 

Având în vedere:

Recomandarea Avocatului Poporului nr. 168/02. 10.2020,

Constituția României:

 • art. 22: ,,Dreptul la viață și la integritate fizica și psihică. (1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni  nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.”,

 • art. 49: ,,Protecția copiilor și a tinerilor. (1) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor. (2) Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor  și  a  tinerilor  se  stabilesc  prin  lege.  (3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dauna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt  interzise.  (4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajați ca salariați. (5) Autorittățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, socială, economică, culturală și sportivă a țării.",

Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • art. 7 alin. (I): ,,În unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități  care pot  pune în  pericol  sănătatea  și  integritatea  fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios." ,
 • art. 7 alin. (1^1): ,,În unitătile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violența psihologică - bullying.",

în contextul pct. 6-'' l din Lista definițiilor  termenelor și  a  expresiilor  utilizate  în cuprinsul legii, anexă la lege: ,,Violența psihologică - bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale  și/sau  cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție care implică un dezechllibru de putere, au drept consecință   atingerea   demnității  ori  crearea   unei  atmosfere  de   intimidare,  ostile,

degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportaente  ce  se desășoară în unitățile de învățământ  și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale.",

 • art. 97 alin. (4): ,,Directorul unității de învățămant particular și confesional exercită conducerea executivă, în strictă conformitate cu responsabilitățile  și atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ  și  cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.",

Regulamentul – cadru  de  organizare  și  funcționare  a  unităților  de  învățămant   preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020:

 • art. 39 alin. (4): ,,Personalului din învățămantul  preuniversitar  îi  este  interzis  să desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.",
 • art. 39 alin. (5): ,,Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să ageseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii.",

în contextul art. 21 alin. (1): ,,în exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are urmatoarele atribuții: [...] c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;"

și a art. 21 alin. (4): ,,Alte atribuții ale directorului sunt: [...] g) numește, după consultarea   consiliului   profesoral,   în   baza   hotărârii   consiliului   de   administrație profesorii diriginți la clase,  precum  și  coordonatorul  pentru  proiecte  și  programe educative școlare și extrașcolare;"

precum și a art. 21 alin. (5):",

  • art. 64: ,,(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învatamantul gimnazial, liceal, profesional și postliceal. (2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură formațiune de studiu. (3) în cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământul primar.",
  • art. 68: ,,Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 1. organizează și coordonează:

a) activitatea colectivului de  elevi; [...] c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul și la sfârșitul semestrului și ori de cate ori este cazul; [.. .] e) activități educative și de consiliere; [...] 2. monitorizează: [...] d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare, extracurriculare; [... ] 3. colaborează cu: [...] c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;   d) asociația și comitetul de părinți, părinții sau reprezentanții legali pentru toate aspectele  care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alti parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; [...] 4. informează : a) elevii și părinții sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ; [...] c) părinții sau reprezentanții legali, despre situația școlara, despre  comportamentul  elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții sau reprezentanții legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; [...] e) părinții sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție; [...]",

Legea nr. 272/21.06.2004, republicată. cu modificările și completările ulterioare:

  • art. 33: ,,(1) Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. (2) Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabllite decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se afla în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care afectează starea emoțională a copilului.",
  • art. 89: ,,(1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migrației ilegale, răpirii, violenței, pornografiei prin internet , precum și a oricăror forme de violență, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituții de învățământ, medicale, de protecție, medii de cercetare a infracțiunilor și de reabilitare /detenție , internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc.

(2) Orice persoană fizică sau juridică, precum și copilul pot sesiza direcția generală de asistență social și protecția copilului din  județul / sectorul de domiciliu să ia măsurile corespumzătoare pentru a-l proteja împotriva oricaror forme de violență, inclusiv violența sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de exploatare, de  abandon  sau  neglijență.   (3)  Angajații instituțiilor publice sau private care,  prin natura profesiei,  intră în  contact cu copilul și au suspciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente au obligația de a sesiza de urgență direcția generală de asistentă socială și protecția copilului.",

  • de asemenea, copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului, migrației ilegale, răpirii, violenței, pornografiei pe internet, precum și a oricăror forme de violență, indiferent de mediul în care acesta se află: familie, instituții de învățământ, medicale, de protecție, medii de cercetare a infracțiunilor și de reabilitare/detenție, internet, mass-media, locuri de muncă, medii sportive, comunitate etc.,

OMEC nr. 4343/27.05.2020. privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1/\1), art. 56/\1 și ale  pct, 6/\1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică- bullying. în întregime.

 

 

CAP. X  MĂSURI ÎN VEDEREA COMBATERII EFECTELOR PANDEMIEI COVID-19

 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ poate decide desfășurarea programului după scenariul verde pentru clasele de la învățământul cu frecvență - zi, respectând următoarele prevederi:

- participarea fizică în instituția de învățământ a tuturor elevilor și profesorilor la toate activitățile didactice, cu aplicarea tuturor normelor de igienă;

- elevii vor intra/ ieși în/din unitate conform circuitului de acces în unitate

- după ce elevul a intrat în perimetrul școlar va fi așteptat de către profesorul de serviciu, se va dezinfecta pe mâini cu ajutorul stației de dezinfecție STOP COVID-19, va primi o mască de protecție/zi și se va îndrepta spre locul său din clasă, deja prestabilit și etichetat, pe care nu are voie să-l schimbe;

- elevii vor avea la dispozițe dezinfectant, la intrarea în fiecare clasă, pe care-l vor folosi ori de câte ori este nevoie;

- pe durata pauzelor elevii vor fi supravegheați de profesorul de serviciu, care va monitoriza circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere.

- elevii vor respecta circuitul de deplasare din întreg perimetru  școlii;

- la ora 8:00, după ce fiecare elev a intrat în sala de clasă, se va organiza  programul de dimineață, prin intermediul stației, care va dura 5 minute;

- elevii se vor spăla pe mâini și se vor dezinfecta ori de câte ori este nevoie;

- elevii cu temperatură mai mare de 37,3 sau cu alte probleme de sănătate (suspect Covid-19) nu vor fi primiți în unitate;

- în cazul în care un elev nu poarte să participe la ore, din motive obiective, se vor găsi soluții alternative, precum învățarea în mediul on-line;

- toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii, unde vor înregistra notele și absențele elevilor.

- transcrierea notelor în cataloage se va face după un orar stabilit, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în sala profesorală și atingerii cataloagelor de către cadre didactice diferite pe parcursul aceleiași zile.

- în cazul folosirii laboratorului de TIC, pauzele sunt destinate dezinfectării acestuia pentru noile clase. Deplasarea către și dinspre aceste săli se face la începutul și la sfârșitul orelor, elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic.

-se va reduce la minimum transmiterea de materiale în format fizic între elevi și cadrele didactice și utilizarea tablei de către elevi.

- în cazul unei îmbolnăviri, pe durata programului școlar, elevul este supravegheat în izolatorul unității de învățământ, până ajunge un părinte/tutore legal/serviciile de urgență să-l preia;

- părintele va păstra permanent legătura cu școala;

 

Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

Etapele pentru facilitarea invatarii după scenariul verde, conform OMEC nr. 5.487/2020 sunt urmatoarele:

 1. Se stabilește scenariul optim, cel verde, „Față în față”.
 2. Orarul este adaptat la contextul propriu conform propunerilor din ghidul publicat de Ministerul Educației și Cercetării: ,,Unitățile de învățământ care dispun de resursele necesare pot adapta S1 la forme mai flexibile care să reducă riscurile asociate pandemiei.’’
 3.  Va exista o componentă online, adaptată contextului, cel puțin pentru menținerea contactului cu elevii absenți,  chiar și din motive independente de pandemie
 4. In situația în care un elev lipsește trei zile lucrătoare, va prezenta la întoarcerea în unitate o adeverință de la medicul de familie în care se va preciza că este apt pentru întoarcerea în colectivitate.

Conducerea unității de învățământ răspunde de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților, pe baza unui program, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: consiliul profesoral, autoritățile administrației publice locale.

 1. Accesul elevilor se face pe la poarta și intrarea elevilor în intervalul  11.30–12.50, vor fi realizate culoare semnalizate special. La intrare în școală responsabilul COVID va  evalua starea de sănătate și temperatura elevilor  și a angajaților prezenți în școală. Intrarea se face pe un   hol unde vor primi măști. Elevii vor fi însoțiți de către un cadru didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire. Pe perioada pauzei, elevii vor fi supravegheați de către profesorii de serviciu. Intrarea destinată angajaților este intrarea principală.

 

2.  La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc. Unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent. În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenirea infectării cu Sars-Cov-2.

 

3. Pe toată durata activităților desfășurate în unitate, atât elevii cât și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin 1 m distanță între ei.

 

4. Accesul în interiorul unității atât al elevilor cât si al profesorilor se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie să depășească 37,30) și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. În situația în care un elev sau un angajat prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament. Elevii a căror participare le este interzisă, vor benefica de o formă de pregătire alternative, on-line.

 

5. Înainte de începerea activităților didactice, în spațiile unde acestea urmează a se desfășura, se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii.

 

6. Activitățile didactice se vor organiza în sălile de clasă, cu pauză de cel puțin 15 minute la fiecare oră, pentru aerisirea încăperii.

 

7. Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.

 

8. Eliminarea măștilor purtate de elevi și profesori se va realiza în locuri special destinate.

 

9. Restricţionarea accesului persoanelor străine în incinta unității pentru păstrarea unui cadru de siguranţă pentru elevi şi personalul unității de învățământ.

 

10. Unitatea de învățământ în colaborare cu autoritățile publice locale pot lua și alte măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2.

 

 

CONDUCEREA UNITĂŢII:

-  Numeşte responsabilul cu monitorizarea și desfășurarea în condiții optime a activității;

- Intreprinde demersurile necesare pentru dezinfectarea sălilor și pune la dispoziția elevilor și a profesorilor soluții dezinfectante;

-  Verifică, periodic, respectarea procedurii;

 

RESPONSABILUL:

-Va supraveghea circulația elevilor și a cadrelor didactice pentru respectarea distanțării și a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice și elevi în afara sălilor de clasă

-Va supraveghea modul în care se utilizează cataloagele (toate cadrele didactice vor folosi cataloage proprii, unde vor înregistra notele și absențele elevilor). Transferul acestora se va face după un orar stabilit, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în sala profesorală și atingerii cataloagelor de către cadre didactice diferite pe parcursul aceleiași zile.

ANEXA

Tabel cu detalii privind abaterile elevilor de la regulamentul de ordine internă

 

    nr.

crt.

TIPUL DE ABATERE

SANCȚIUNEA

MĂSURI DE REMEDIERE

 1.  

Comportament nepotrivit cu colegii (jignire, denigrare, presiune, amenințare etc)

Mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

Discuții cu familia și elevul Consiliere psihopedagogică

 1.  

Refuzul de a se legitima

 

Mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte

Discuții cu familia și elevul

 

 1.  

Vestimentație, accesorii, ținută

sau limbaj în afara regulamentului

 

Observatie individuala

Mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte

Discuții cu familia și elevul Consiliere psihopedagogică

 1.  

Părăsirea școlii fără aviz

 

Observatie individuala

Mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare

Discuții cu familia și elevul

 

 1.  

Lansarea de anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității sau în alte spații/locații

 

Eliminare de la cursuri 3-5 zile însoțită de scăderea notei la purtare

Exmatriculare (cls. XI-XII)

Consiliere psihopedagogică

Implicarea unor instituții pentru sprijin /suport de

specialitate

 1.  

Neparticiparea la unele ore de curs, în condițiile în care elevul este prezent la școală

Observatie individuala

Mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare

Discuții cu familia și elevul

 

 1.  

Modificări în catalog / falsificarea

datelor înscrise

Eliminare de la cursuri 3-5 zile însoțită de scăderea notei la purtare

Consiliere psihopedagogică

 1.  

Sustragerea și/sau distrugerea unor

documente şcolare

Eliminare de la cursuri 3-5 zile însoțită de scăderea notei la purtare

Exmatriculare (cls. XI-XII)

Discuții cu familia și elevul

Consiliere psihopedagogică

 1.  

Copiatul la lucrări / simulări de examen / probe de examen sau tentativa de a copia

 

Nota 1(unu) la disciplina respectivă / eliminarea din sala de clasă în cazul  examenelor / simulărilor

Discuții cu familia și elevul

 

 1.  

Furtul unor obiecte din clasă, şcoală și din afara şcolii

Sesizarea poliției

Eliminare de la cursuri 3-5 zile însoțită de scăderea notei la purtare

Exmatriculare (cls. XI-XII)

Consiliere psihopedagogică

 1.  

Deteriorarea accidental /involuntară a mobilierului sau altor bunuri aparținând școlii

 

Cumpărarea sau, după caz, repararea bunurilor, astfel încât ele să poată fi utilizate ulterior în condiții bune.

 

 1.  

Distrugerea accidentală/involuntară sau pierderea manualelor şcolare gratuite sau a publicațiilor împrumutate de la bibliotecă

Achitarea contravalorii acestora la  serviciul contabilitate/administrație, la prețul de comercializare de pe piață

 

 1.  

Aducerea şi difuzarea unor material care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, sau care cultivă violenţa, intoleranţa sau discriminarea

Eliminare de la cursuri 3-5 zile însoțită de scăderea notei la purtare

Exmatriculare (cls. XI-XII)

 

Discuții cu familia și elevul

Consiliere psihopedagogică si recomandare catre alte institutii pentru sprijin/ support de specialitate

 1.  

Organizarea şi participarea la acţiuni de protest care afectează

desfăşurarea activităţii de învăţământ, frecvenţa la cursuri a elevilor, precum şi blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ

Eliminare de la cursuri

însoțită de scăderea notei la purtare sub 5

Exmatriculare pentru abatere repetata

Discuții cu familia și elevul

Consiliere psihopedagogică

 1.  

Introducerea şi consumul în școală sau în perimetrul școlii a drogurilor, etnobotanicelor sau a altor substanţe interzise,

Eliminare de la cursuri 3-5 zile însoțită de scăderea notei la purtare

Exmatriculare (cls. XI-XII)

Mutare disciplinara

Discuții cu familia și elevul

Consiliere psihopedagogică și recomandare catre alte institutii pentru sprijin/ support de specialitate

 1.  

Fumatul în şcoală sau în

perimetrul şcolii

Mustrare scrisa insotita de scaderea notei la purtare

Discuții cu familia și elevul

 

 1.  

Introducerea/folosirea în şcoală sau în perimetrul acesteia a oricărui tip de armă albă sau de foc

 

Eliminare de la cursuri 3-5 zile  însoțită de scăderea notei la purtare

Exmatriculare (cls. XI-XII)

Mutare disciplinara

Discuții cu familia și elevul

Consiliere psihopedagogică și recomandare catre alte institutii pentru sprijin/ suport de specialitate

 1.  

Participarea la jocuri de noroc şi

racolarea de colegi pentru acest

 gen de activităţi

Eliminare de la cursuri însoțită de scăderea notei la purtare sub 5

Consiliere psihopedagogică

 1.  

Apartenenţa sau racolarea de colegi

pentru intrarea în grupuri infracţionale

Eliminare de la cursuri cls. IX-X

Mutare disciplinară într-o altă unitate scolară

Exmatriculare cls. XI-XII

Discuții cu familia și elevul

Consiliere psihopedagogică și recomandare catre alte institutii pentru sprijin/ support de specialitate

 1.  

Apariţia în tabloide sau în filme pentru adulţi; racolarea unor colegi pentru apariţia în tabloide sau filme pentru adulţi;

 

Eliminare de la cursuri cls. IX-X

Mutare disciplinară într-o altă unitate școlară

Exmatriculare cls. XI-XII

Discuții cu familia și elevul

Consiliere psihopedagogică și recomandare către alte instituții pentru sprijin/ suport de specialitate

 1.  

Jigniri grave aduse elevilor sau

angajaților liceului

Eliminare de la cursuri 3-5 zile insotita de scaderea notei la purtare

Consiliere psihopedagogică

 1.  

Acte de violenţă directe sau

participarea (complicitatea) la acte de violenţă, comise în şcoală sau în

imediata apropiere.

Mutare disciplinară într-o altă unitate școlară

Exmatriculare cls. XI-XII

Consiliere psihopedagogică și recomandare către Alte instituții pentru sprijin/ suport de specialitate

 1.  

Fotografierea / filmarea colegilor sau profesorilor fără acordul acestora şi publicarea acestor materiale în mass-media

Eliminare de la cursuri 3-5 zile însoțită de scăderea notei la purtare

 

Consiliere psihopedagogică

Discuții cu familia

 1.  

Simularea unor conflicte, filmarea şi publicarea lor în mass-media

Eliminare de la cursuri 3-5 zile insotita de scaderea notei la purtare

Mutare disciplinară într-o altă unitate școlară

Exmatriculare cls. XI-XII

Discuții cu familia și cu elevul

Consiliere psihopedagogică

 1.  

Utilizarea fără permisiune a telefonului mobil în timpul orelor de curs.

Observație individuala

Mustrare scrisă însoțită de scăderea notei la purtare

Discuții cu familia și cu elevul

 

 

DIRECTOR,

prof.  ANDREICA ANA