Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni
Capitolul I – Dispoziţii generale

 

            Art.1. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii Învăţământului, a Statutului personalului didactic, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi alte acte normative elaborate de MEdC.

            Art.2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Liceului ,,George Pop de Băseşti,, Baia Mare, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi, personal.

 

IV.2.1. Dobândirea calităţii de elev

 

            Art.99. Dobândirea calităţii de elev a liceului se face în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si a Regulamentului şi obligaţiilor către Fundaţia ,, Sfântul Anton de Padua,, Ulmeni

           

                        Art.101. Transferul elevilor şi înscrierea acestora  se realizează conform prevederilor articolelor 69 şi 135 – 149 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar , precum şi conform Ordonanţei 5021/2005. si conform Contractului de scolarizare survenit intre elev si liceu

 

            IV.2.2. Exercitarea calităţii de elev

 

            Art.102. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extracurriculare existente în programul şcolii .

            Se încheie pentru toţi elevii claselor IX-XIII un acord de parteneriat şcoală-părinte-elev. Răspunderea şcolii revine tuturor profesorilor.

            Art.103. Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev.

            Art.104. Evidenţierea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de curs de către profesori, care consemnează în catalog absenţele. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului sunt consideraţi absenţi la ora respectivă.

            Art.105. În cazuri bine motivate elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să asiste la oră, acesta putând motiva absenta pana la sfârşitul orei.

            Art.106. . Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sancţionaţi.

            Art.107. Părăsirea spaţiilor de învăţământ(sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în cazuri de forţă majoră cu aprobarea cadrului didactic respectiv sau a profesorului – diriginte.

            Art.108. Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau alte cauze de forţă majoră dovedite cu acte legale sunt considerate motivate.

            Art.109-1. Motivarea absenţelor se efectuează numai de diriginte pe baza următoarelor acte:

              -    adeverinţe eliberate de medicul de familie sau medicul specialist, vizate de medicul şcolar;

              -    adeverinţă sau certificat medical eliberat în cazul în care elevul a fost internat în spital;

              -    cererea părinţilor, aprobată de director,  pentru situaţii familiale deosebite fără a depăşi 7 zile  pe an (cererea se depune la secretariat, de către părinte, cu aprobarea dirigintelui, înainte de a efectua absenţele sau, in cazuri de forţă majora, imediat după efectuarea absenţelor)

            Pentru a fi considerate valabile adeverinţele medicale trebuie să conţină în mod vizibil numele şi parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. Chiar în situaţiile mai sus prezentate motivarea absenţelor se face după consultarea părinţilor. În cazul în care se constată falsuri, actele prezentate sunt considerate nule iar elevul în cauză este sancţionat cu scăderea notei la purtare cu 1 punct.

           Art.109-2.  Absenţele elevilor se totalizează la sfârşitul siecărui semestru , recizându-se numărul total de absenţe şi numărul absentelor motivate. La clasele de zi se scade un punct din media de la purtare pentru fiecare 10 (zece) absenţe nemotivate,  iar pentru clasele care au ca formă de învăţământ frecvenţă redusă se scade un punct din media la purtare pentru fiecare 30 de absenţe nemotivate.

            Art.110. Motivarea absenţelor se face de profesorul diriginte în maxim 7 zile de la reluarea activităţii iar actele doveditoare se păstrează de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Dacă actele doveditoare nu sunt prezentate în termenul prevăzut acestea nu mai pot fi utilizate în motivarea absenţelor.

            Art.111. Pentru elevii sportivi de performanţă, care participă la acţiuni la nivel judeţean naţional, internaţional, organizate în timpul semestrelor şcolare, directorul liceului poate aproba motivarea absenţelor, până la 30 de zile, anual, cu condiţia îndeplinirii de aceştia a obligaţiilor şcolare.

            Art.112. Elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională ale olimpiadelor şcolare, în vederea pregătirii intensive, pot fi scutiţi de frecvenţă cu acordul profesorilor clasei şi al direcţiunii în conformitate cu un program aprobat de direcţiune. Aceştia au însă obligaţia de a recupera individual materia pierdută.

Solicitările cluburilor sportive pentru participare la programe de pregătire sau competiţii se depun la secretariat cu 5 zile înainte şi se supun aprobării directorului.

 

            Art.113. Elevii de la articolele anterioare nu vor fi examinaţi scris sau oral în prima săptămână de la revenirea la cursuri.

                        Art.114. Exmatricularea se propune în scris de dirigintele clasei, după consultarea Consiliului profesorilor clasei, şi se aprobă de Consiliul Profesoral, făcându-se menţiunea respectivă în catalog şi registrul matricol.

           

                        IV.2.3. Drepturile elevilor

 

            Art.115. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Regulamentul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (art. 97 - 109).

                        Art.116.  Pentru premierea elevilor din surse extrabugetare/comitet părinţi criteriile şi modalităţile vor fi stabilite de organismul care acordă premierea, la recomandarea Consiliului de Administraţie.

            Pentru medii egale  se acordă acelaşi premiu.

            Premiul de onoare al şcolii „George Pop de Băseşti” se acordă absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie calculată pe anii de liceu cu condiţia să fie mai mare de 9.50 şi având media 10 la purtare în toţi anii.

           

IV.2.4.Responsabilităţile elevilor

 

Art.128.Elevii au obligaţia sărespecte prevederile articolelor 110 – 114 din Regulamentul unităţilor şcolare,cu următoarele precizări:

a)elevilor le este interzis fumatul, consumul de băuturi alcoolice şi droguri înincinta liceului şi în afara lui, comportamentul indecent 

·sanctiune :

Øpentru fumat:Mustrare scrisa

Øpentru detineresau consum de alcool :

-pentruelevii claselor IX-X zi : eliminarea 3 zile 9 trei puncte Scazute lapurtare)

-pentruelevii claselor XI-XII zi si IX-XIII FR , exmatricularea

b)elevii au obligaţia de a acorda semnele exterioare de respect (salutul dinpoziţia în picioare, acordarea priorităţii de trecere...) profesorilor,personalului şcolii, elevilor mai mari

·sanctiune:

Ømustrarescrisa                            

c)elevii au obligaţia de a purta asupra lor ecusonul si/sau carnetul de elev vizatşi a-l prezenta la cererea profesorilor.

·sanctiune:

Ømustrarescrisa                             

d)elevii nu au voie sa părăsească in timpul programului curtea scolii fără învoirescrisa din partea profesorului 

·sanctiune:

Ømustrarescrisa                                 

e)elevii vor avea o ţinuta decenta (fără bluze prea decoltate sau transparente,bustiere, machiaj excesiv, cu fuste cu o lungime decenta, nu vor purta  pantaloni cu talia prea joasa, astfel încâtsa nu-si expună lenjeria intima, pantaloni scurţi)

·sanctiune:

Ømustrarescrisa                                          

f) esteinterzis piercing-ul

g) esteinterzisa deteriorarea bunurilor dinpatrimoniul unitatii de invatamant

·sanctiuni:

Øla primaabatere: remedierea sau achitatreacontravalorii si a altor cheltuieli legate de bunurile deteriorate

Øpentru abaterirepetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor si scaderea notei la purtare infunctie de gravitatea faptei.

h)Se interziceorganizarea actiunilor de protest, sadifuzeze in unitatea de invatamant, materiale prin care , princontinutul lor,atenteaza la indepententa, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, carecultuva violenta si intoleranta precum si cele care aduc atingere imaginii siprestigiului liceului .

·Sanctiuni:

Ø Nota 4 la purtatre siexmatricularea

i)Să aducăinjurii, calomnii sau insulte personalului didactic , didactic auxiliar saunedidactic, conducerii liceului , reprezentanţilor sau conducerii Fundaţiei ,,Sfântul Anton de Padua” .

j)Sancţiuni:

i.Prima abatere :preaviz de exmatriculare şi scăderea notei la purtare

ii.A doua abatere:exmatricularea

k)Sa blochezecaile de acces in spatiile de invatamant

·Sanctiuni:

i.Mustrarescrisa

l)Se interziceelevilor sa aiba asupra lor la ore telefoane mobile sau alte mijloaceaudio-video . Acestea se predau lasecretariat pentru toata durata zilei, cu eticheta de identificare si se primescinapoi la sfarsitul zilei:

·Sanctiuni:

i.Daca se gasescasupra lor telefoane sau alte mijloace de inregistrare audio-video sunt scosiafara de la ora si pierd dreptul de a sustine examentul, sustinand examenulnumai in sesiunea de restante , iar daca  abaterea se repeta elevii vor fi exmatriculati

Vor fi de asemeneasancţionate:

§distrugerea/furtulcalculatoarelor, a componentelor acestora si a perifericelor (imprimante,scanner, etc.)

§distrugereareţelei de calculatoare sau furtul unor componente (prize, cabluri de legăturaintre calculatoare, huburi, switches, etc.)

§distrugerea/furtulprizelor de reţea electrica.                

§distrugerea demobilier şcolar

§distrugerea saufurtul oricăror dispozitive si materiale aflate in dotarea laboratoarelorşcolare            

§modificareaconfiguraţiei calculatoarelor fără aprobarea expresa aprofesorilor

§virusareacalculatoarelor prin introducerea de dischete sau cd-uri proprii sau prinnavigare pe internet fără acordul profesorului

§instalarea pehard-discurile calculatoarelor a unor programe neautorizate (prin copiere de peCD-uri dau dischete proprii sau de pe internet, descărcare de e-mail. etc.)

§instalarea dejocuri pe calculatoare    

§accesarea de pecalculatoarele scolii a site-urilor porno sau a altor site-uri cu conţinutobscen sau care promovează violenta, consumul de droguri, alcool, etc.

§elevii vorrespecta programul de lucru al secretariatului

§elevii vordepune scutirile de ed. fizică în prima săptămână deşcoală

§elevilor nu leeste permis accesul cu autoturismul in curtea liceului

§actele deviolenta, ameninţările si hărţuielile vor fi sancţionate cuexmatricularea.

§se vorsancţiona: violenţa verbală , adresarea de mesaje agresive şi obscene prinintermediul telefonului mobil sau al computeruluiprin scăderea notei la purtare sauexmatriculare – în funcţie de gravitatea faptei.

Şcoala nu asigura securitateatelefoanelor mobile aduse de elevi.