Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”


Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni
POSTURI VACANTE CADRE DIDACTICE AN SCOLAR 2019-2020

 

LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEȘTI” ULMENI,

cu sediul în localitatea Ulmeni, strada Petre Dulfu, nr.61, județul Maramureș,

 vă aduce la cunoștință că angajează cadre didactice calificate, pe perioadă determinată/nedeterminată.  Persoanele interesate de ocuparea unui post vacant, pot să își depună dosarul la secretariatul unității de învățământ până în data de 09.08.2019, între orele 09.00-13.00.

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE INSCRIERE

 

1. Cerere de inscriere

2. CV Europass

3. Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii promoţiei curente vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

4. Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

5. Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

6. Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);

7. Copie a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

8. Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

9. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

10. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

11. Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

12. Declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

13. Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).

14. Aviz medicina muncii si examen psihologic

15. Aprobarea Fundatiei „Sfantul Anton de Padua” Ulmeni

 

Cadrele didactice care au depus cereri de continuitate își vor completa dosarul personal cu scrisoare de intenție, respectiv CV Europass actualizat.

Interviul va avea loc la sediul unității de învățământ în data de 12.08.2019 la ora 10.30.

CONTACT: 

Tel./Fax: 0262-264163

Direcțiune: 0758231233

Secretariat: 0758231238

 

                                                                                                                                                Director,

prof.PUȘCAȘ AURICA