Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”


Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Vișeu de Sus
Ore vacante in regimul plata cu ora 2022-2023

LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BASESTI" VIŞEU DE SUS,

cu sediul în localitatea Vişeu de Sus, strada Dragoş Vodă, nr. 68, județul Maramureș,

vă aduce la cunoștință că angajează cadre didactice calificate, pe perioadă determinată.  Persoanele interesate de ocuparea unor ore în regimul plata cu ora, își depun dosarul de înscriere la secretariatul unităţii de învățământ, în zilele de 30-31.08.2022, între orele 09.00 – 13.00, după afișarea rezultatelor la Concursul Național de Titularizare. 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 1. Cerere de înscriere;
 2. CV Europass;
 3. Scrisoare de intenție;
 4. Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții promoției curente vor prezenta copia legalizată a adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;
 5. Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;
 6. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 7. Copie de pe actul de titularizare în învățământ;
 8. Copie a deciziei Inspectoratului Școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);
 9. Copie de pe cartea de identitate;
 10. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);
 11. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de  evidență a salariaților;
 12. Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 13. Declarație pe propria răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

Interviul va avea loc la sediul unității de învățământ în data de 31.08.2022 ora 15.00

 

 

CONTACT:

   Tel./Fax: 0262352002

Direcțiune: 074710027

Secretariat: 0747100128

 

Director,

prof. ANDREICA ANA