Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Targu Lapus

Anexa nr. __1___ la Hotărârea consiliului de adminstraţie al Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș nr. 10 din 20.12.2018

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș

             

Capitolul I. Dispoziţii generale

 

Art. 1 —  Prezentul regulament conţine prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș în conformitate cu Legea educaţiei naţionale (în continuare LEN), cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (în continuare ROFUIP) și cu actele normative care guvernează sistemul de învățământ.

Art. 2 — Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș  este instituţie de învăţământ liceal particular, organizată în conformitate cu Constituţia României, cu LEN, cu ROFUIP, cu Statutul elevului, cu ordine, regulamente şi instrucţiuni ale Ministerul Educaţiei Naţionale (în continuare MEN) şi cu alte reglementări legale.

Art. 3 —  a) Regulamentul de organizare şi funcţionare al  Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiei sindicale locale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor. Directorul propune spre aprobare consiliului de administraţie regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de colectivul de lucru.

 1. Profesorii, elevii, părinţii, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au obligaţia să cunoască prevederile ROFUIP şi ale prezentului regulament.
 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul regulament.

Art. 4 —  (1) Acest regulament se aplică pentru tot personalul salariat al şcolii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor.                           

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare se aduce la cunoştintă salariaţilor prin grija angajatorului şi produce efecte faţă de salariaţi din momentul încunoştiinţării acestora. 
 2. Informarea salariaților cu privire la conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare se face la nivelul fiecărui compartiment, prin grija şefului direct. Toţi salariaţii vor semna pentru luarea la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
 3. Orice modificare ce intervine în conţinutul Regulamentului de organizare şi funcţionare este supusă procedurii de informare, urmând aceleaşi reguli. 
 4. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare va fi afişat în sala profesorală și va fi postat pe site-ul colegiului http://www.liceulgeorgepopdebasesti.ro   

 

Capitolul II. Organizarea şcolii

 

Secţiunea 1. Înfiinţarea şcolii

 

Art. 5 —  (1)  Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș este unitate de învățământ particular cu personalitate juridică și are următoarele elemente definitorii:

 1. actul de înființare  : Ordin de Ministru OMECI NR. 3807 din 04.05.2009
 2. act de acreditare: OMEN Nr. 3505 din 20.03.2017
 3. cod de identitate fiscală (CIF);
 4. cont în Trezoreria Statului;
 5. ștampilă cu stema României, cu denumirea MEN și cu denumirea exactă a Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș, corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat. 

(2) Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș având personalitate juridică, are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională. Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș cuprinde formele de învăţământ secundar inferior și superior –ciclul liceal. 

 

Secţiunea 2. Baza materială

 

Art. 6 — Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș funcționează în spațiu închiriat, în incinta Liceului Teoretic ,, Petru Rareș” Tg. Lăpuș

 

 

Secţiunea 3. Planul de şcolarizare

 

Art. 7 —  Planul de şcolarizare pentru fiecare an şcolar se propune de către consiliul de administraţie al şcolii şi se aplică după aprobarea acestuia de MEN. Planul de şcolarizare va cuprinde clase de gimnaziu şi clase de liceu.

Art. 8 —  a) Planul de şcolarizare al Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș cuprinde, începând cu anul şcolar 2015-2016, clase pe nivel liceal cu frecvență redusă și seral.

.

 

Secţiunea 4. Orarul liceului

 

Art. 26 —  (1) Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș, cursurile se organizează

 în forma de învăţământ cu frecvenţă și frecvență redusă.

 1. Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este organizată în două sesiuni, semestriale și sesiuni de restanțe. 
 2. Învăţământul funcţionează, începând cu orele 15, cu excepția cazurilor de forță majoră stabilite de consiliul de administraţie al Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș. 

Art. 27 —  Durata unei ore de curs este de 50 de minute. Durata unei pauze este de 10 minute.

Art. 28 —  În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș , cu informarea Inspectoratului Şcolar Județean Maramureș. 

 

Capitolul III. Managementul şi structurile şcolii

 

Art. 31 —  Atribuţiile tuturor angajaţilor şcolii sunt consemnate în fişa postului şi se aprobă în consiliul de administraţie. Pe baza ei se fac aprecierile anuale de către şefii de compartimente/catedre şi se validează de către consiliul de administraţie.

Art. 32 —  Conducerea şcolii este asigurată în conformitate cu prevederile LEN şi ale ROFUIP.

Art. 33 —  (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt cele precizate de legislația în vigoare.

 1. Acordarea zilelor libere se face de către conducerea școlii. 
 2. Durata normală a timpului de munca al angajaților este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 
 3. Salariații au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situații, conform Contractului Colectiv de Muncă. 

Art. 34 — Personalul din Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș este format din personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

 

Secţiunea 1. Consiliul de administraţie

 

Art. 35 —  (1) Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș este condus de consiliul de administraţie și de director. În activitatea pe care o desfăşoară, consiliul de administraţie şi directorul conlucrează cu consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților, consiliul şcolar al elevilor, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș şi cu autorităţile administraţiei publice locale și județene.

(2) Persoanele cu funcții de îndrumare și conducere au următoarele obligaţii: 

 să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru toţi salariaţii din subordine;

 să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţe lor profesionale pentru salariaţii din subordine;

 să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

 să supravegheze permanent şi să analizeze periodic activitatea din propriul compartiment pentru a propune acţiuni corective şi preventive, care să menţină sub control riscurile specifice şi să permită rezolvarea neconformităţilor semnalate potrivit documentelor de control intern managerial. 

Art. 36 —  Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor LEN, a Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administrație aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, a ROFUIP și a prezentului regulament. Art. 37 —  a) Consiliul de administraţie este organ de conducere al  Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș şi este alcătuit din 11 membri. Directorii sunt membri de drept ai consiliului de administraţie, din cota aferentă cadrelor didactice. Profesorii care fac parte din consiliul de administraţie sunt aleși de consiliul profesoral, prin vot secret. Numărul de persoane care fac parte din consiliul de administraţie este cel prevăzut de hotărârea consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, comunicată şcolii la începutul fiecărui an şcolar.

b) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţă de lucru, ordinea de zi fiind stabilită de directorul liceului sau la propunerea majorităţii membrilor consiliului. Directorul poate convoca consiliul de administraţie în şedinţă extraordinară ori de câte ori consideră că acest lucru se impune. Se poate convoca şedinţă extraordinară a consiliului de administraţie şi la cererea a cel puţin patru membri ai consiliului. Art. 38 —  a) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.

b) Hotărârile consiliului de administraţie sunt obligatorii, dacă acestea nu încalcă prevederile legale pentru care directorul interzice aplicarea lor, conform art. 21 alin. (4) lit. cc) din ROFUIP.

Art. 39 —  (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă reprezentantul sindicatului din școală cu statut de observator. 

(2) La şedinţele consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai societăţii civile şi ai altor parteneri educaţionali interesaţi, în funcţie de problematica din ordinea de zi. 

Art. 40 —  Atribuţiile consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Art. 41 —  Pe parcursul exercitării mandatului, cadrele didactice din consiliul de administraţie, nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.  

Secţiunea 2. Consiliul profesoral

 

Art. 42 —  Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice ale Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș e şi este prezidat de către directorul şcolii. 

Art. 43 —  Consiliul profesoral se întruneşte lunar în sesiuni ordinare sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic. Temele pentru şedinţele ordinare sunt propuse de directorul şcolii şi aprobate în prima şedinţă a consiliului profesoral de la începutul fiecărui an şcolar. 

Art. 44 —  Atribuţiile consiliului profesoral sunt cele prevăzute de LEN şi ROFUIP.  Art. 45 —  La şedinţele consiliului profesoral participarea cadrelor didactice este obligatorie; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară. Directorul ţine evidenţa participării cadrelor didactice la şedinţele consiliului profesoral, iar la trei absenţe nemotivate propune consiliului profesoral spre dezbatere sancţionarea cadrului didactic în culpă. Personalul didactic auxiliar este obligat să participe la şedinţele consiliului profesoral atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia şi atunci când este invitat.  

Art. 45 —  Directorul şcolii numeşte prin decizie secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consilului profesoral. 

  

Secţiunea 3. Directorul

 

Art. 48 —  Directorul exercită conducerea executivă a şcolii şi reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al şcolii, precum şi cu alte reglementări legale.

Art. 49 —  Directorul şcolii poate delega sarcini şi responsabilităţi unui cadru didactic, membru al consilului de administraţie, pe perioade limitate de timp. Pentru situaţiile excepţionale (accident, boală şi altele asemenea), directorul deleagă atribuţiile la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 50 —  Directorul poate întreprinde acţiuni din iniţiativă proprie sau poate aproba desfăşurarea unor acţiuni sau activităţi, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu obligaţia de a informa consiliul de administraţie despre acestea în prima sa şedinţă. Art. 51 —  Ocuparea funcţiei de director se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Art. 52 —  Atribuţiile directorului sunt cele prevăzute de ROFUIP şi de contractul de management educaţional, încheiat cu inspectorul şcolar general şi din contractul de management administrativ-financiar, încheiat cu primarul, dacă acestea există şi sunt valabile. 

Art. 53 —  În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de serviciu.

Art. 54 —  Directorul coordonează echipa de elaborare a Planului de dezvoltare instituţională (PDI) şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie. 

Art. 55 —  Directorul prezintă în faţa consiliului profesoral raportul anual de evaluare internă (întocmit de CEAC), rapoartele semestriale/anuale de activitate și asigură publicarea lor pe site-ul școlii. 

Secţiunea 4. Compartimentul didactic

 

Art. 59 —  Compartimentul didactic cuprinde personalul didactic din Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș, reprezentând cadrele didactice responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor.

 

Secţiunea 5. Comisiile/catedrele metodice şi şefii de comisii/catedre metodice

 

Art. 60 —  Constituirea catedrelor se face pe specialităţi de către directorul adjunct, cu consultarea şefilor de catedră şi se aprobă în consiliul de administraţie. Catedrele vacante se ocupă conform metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.

Art. 61 —  Comisia pentru curriculum cuprinde reprezentanţii catedrelor.

 1. Catedrele se constituie, conform hotărârii comisiei pentru curriculum
 2. Şeful catedrei se numeşte prin decizia directorului pe baza propunerilor de la nivelul catedrei.
 3. Șefii comisiilor metodice/catedrelor sunt stabiliţi în prima şedinţă a catedrei, la începutul fiecărui an şcolar, prin consultarea membrilor acesteia şi numiţi prin decizie a directorului. 
 4. La sfârşitul fiecărui semestru șefii de catedră trebuie să prezinte către consiliul profesoral un raport de activitate al catedrei. 

Art. 62 —  Activitatea la nivelul fiecărei catedre se organizează şi se desfăşoară conform planului managerial propriu catedrei, elaborat de membrii catedrei şi avizat de directorul liceului. Art. 63 —  a) Fiecare profesor întocmeşte planificări calendaristice la disciplina pe care o predă, conform programei şcolare a disciplinei respective.

 1. Şefii de catedră verifică şi propun spre avizare directorului planificările calendaristice ale membrilor catedrei.
 2. Şefii de catedră propun consiliului de administraţie calificativele anuale ale membrilor catedrei.

Art. 64 —  La nivelul catedrelor se elaborează planuri de modernizare a laboratoarelor şi cabinetelor, precum şi necesarul de mijloace de învăţământ. Acestea se înaintează consiliului de administraţie pentru cuprinderea în planul general de dezvoltare şi modernizare a şcolii.

Art. 65 —  În fiecare colectiv de catedră se studiază şi se dezbat, până la începutul fiecărui semestru, planurile de învăţământ, programele şcolare, oferta de manuale etc. şi se stabilesc:

 1. eşalonarea materiei din programa şcolară pentru disciplinele din trunchiul comun,
 2. manualul/manualele cu care se va lucra, aprobate conform legii,
 3. auxiliare aprobate de MEN,
 4. experimentele ce se vor efectua (pentru disciplinele experimentale),
 5. programul cabinetelor şi al laboratoarelor,
 6. propunerile catedrei pentru curriculum la decizia şcolii (ce vor fi aprobate în consiliul profesoral pentru a fi cuprinse în oferta şcolii), g) metodologii de evaluare şi nivelul exigenţelor,
 1. obiectivele catedrei pentru semestrul respectiv – proiecte – acţiuni,
 2. programul sălilor în care se desfăşoară orele de curs în cazul în care acestea se desfăşoară în alte spaţii decât sala de clasă.

Art. 66 —  Consiliul pentru curriculum întocmeşte proiectul curricular al şcolii, îl înaintează spre aprobare consiliului profesoral, stabileşte forma definitivă de prezentare a acestuia elevilor şi gestionează (prin diriginţi) opţiunile elevilor.

Art. 67 —  Şedinţele comisiei/catedrei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul şcolii sau ori de câte ori directorul sau membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Prezenţa la activităţile comisiei metodice este obligatorie pentru membrii acesteia. 

Art. 68 —  Tematica şedinţelor de catedră, proiectul de încadrare, raportul de activitate şi orice hotărâre referitoare la membrii catedrei vor fi prezentate şi discutate în catedră. 

Art. 69 —  Șeful comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate pentru activitatea profesională a membrilor acesteia. Responsabilul comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director/director adjunct şi de a efectua asistenţe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi în şcoală sau la cei în activitatea cărora se constată unele disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.  Art. 70 —  Conţinutul dosarului comisiei metodice se găseşte în Anexa 4 a prezentului regulament. 

 

Secţiunea 7. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 

Art. 71 —  (1) Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este numit de directorul unităţii, pe baza hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea consiliului profesoral. 

 1. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale, ale programelor şi ale ghidului metodologic „Consiliere şi orientare” şi ale strategiilor MEN privind educaţia formală şi nonformală şi reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar. 
 2. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, alături de conducerea colegiului, coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivelul şcolii în colaborare cu responsabilul comisiei diriginţilor, cu Comitetul de părinţi pe şcoală şi cu reprezentanţi ai Consiliului şcolar al elevilor. 
 3. Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prezintă consiliului de administraţie un raport anual de activitate, care este parte a planului de dezvoltare a şcolii. 
 4. Atribuțiile coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt stabilite de ROFUIP.

Art. 72 —  Coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi profesorii diriginţi colaborează cu psihologul/consilierul şcolar în planificarea activităţilor educative.

 

Secţiunea 8. Profesorii diriginţi şi consiliile claselor

 

Art. 73 —  (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral, în funcţie de rezultatele obţinute de profesori în activitatea educativă, de ţinuta morală a acestora, de priceperea şi responsabilitatea pe care le manifestă.

 1. La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.
 2. De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic care predă la clasa respectivă.

Art. 74 —  Dirigintele, în calitate de preşedinte, întruneşte cel puţin o dată pe semestru consiliul clasei pentru: armonizarea cerinţelor educaţionale ale cadrelor didactice, evaluarea progresului şcolar şi a comportamentului fiecărui elev, stabilirea de măsuri educative comune, propunerea de recompense sau sancţiuni etc.

Art. 75 —  Diriginţii au obligaţia să furnizeze cu promptitudine părinţilor informaţia pedagogică necesară, să colaboreze cu aceştia în asigurarea succesului şcolar al elevilor. Cel puţin o dată pe semestru, diriginţii organizează şedinţă cu părinţii elevilor clasei. Discuţiile purtate se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează directorului.

Art. 76 —  Comisia diriginţilor stabileşte un program-cadru al activităţilor/acţiunilor educative (şcolare şi extraşcolare). Fiecare diriginte alcătuieşte pe această bază programul educativ al clasei şi îl aplică după aprobarea acestuia de către coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

Art. 77 —  a) Elevii au dreptul să participe la activităţi extracurriculare organizate în afara şcolii numai cu aprobarea directorului.

b) Profesorii organizatori şi însoţitori ai elevilor în activităţile extraşcolare sunt răspunzători de securitatea şi integritatea fizică şi morală a elevilor.

Art. 78 —  (1) Cadrele didactice care deţin funcţia de profesor diriginte sunt desemnate de către Consiliul de administraţie la începutul fiecărui an şcolar şi numite prin decizie a directorului. 

 1. Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit prin decizie a directorului cu această responsabilitate. 
 2. Atribuțiile şi responsabilităţile profesorului diriginte sunt prezentate în ROFUIP. 

 

Secţiunea 9. Profesorul de serviciu

 

Art. 95 —  (1) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit la începutul fiecărui semestru. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în condică la încheierea activităţii. 

 1. Activitatea profesorului de serviciu se va desfăşura conform graficului afișat în sala profesorală. Programul profesorilor de serviciu începe la ora 14:50.
 2. Profesorii de serviciu au următoarele atribuţii: 
 1. fiecare profesor de serviciu asigură securitatea elevilor pe durata pauzelor pe sector;
 2. asigură securitatea documentelor şi a aparaturii electronice din sala profesorală;
 3. verifică ordinea şi disciplina în pauze;
 4. ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute între elevii colegiului şi informează în cel mai scurt timp posibil conducerea;
 5. supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi ia măsuri operative dacă este cazul.

Art. 96 —  La nivelul şcolii se organizează serviciul pe şcoală a profesorilor, cu atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie.

Art. 97 —  Intrarea şi ieşirea de la cursuri, precum și accesul elevilor în şcoală se face conform procedurii specifice aprobată de conducerea şcolii.

Art. 98 —  (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/ tutorilor elevilor, este permis în urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor

 1. Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/ tutorilor elevilor, se face numai cu aprobarea conducerii școlii.

Art. 99 —  Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice. 

Art. 100 —  În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

 

Secţiunea 10. Compartimentul secretariat-arhivă

 

Art. 103 —  Programul secretariatului este luni–vineri în intervalul 07:30–15:00. Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Accesul în secretariat se face doar în timpul orelor de program cu excepția situațiilor examenelor, olimpiadelor și concursurilor școlare desfășurate în școală.

Art. 104 —  (1) Compartimentul secretariat-arhivă este condus de secretarul-şef şi este subordonat directorului şcolii.

 1. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 
 2. Compartimentul secretariat-arhivă își exercită atribuţiile şi responsabilităţile conform ROFUIP şi a legislaţiei în vigoare specifice arhivelor.

 

Secţiunea 11. Compartimentul financiar-contabil

 

Art. 105 —  (1) Compartimentul financiar-contabil este condus de contabil şi este subordonat directorului şcolii. 

(2) Compartimentul financiar-contabil își exercită atribuţiile şi responsabilităţile LEN, ROFUIP şi a legislaţiei specifice domeniului de activitate.

 

Secţiunea 12. Compartimentul administrativ

 

Art. 106 —  (1) Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al şcolii (de întreţinere şi îngrijire, de pază, muncitori). 

 1. Serviciul de administraţie este condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat directorului şcolii. 
 2. Compartimentul administrativ își exercită atribuţiile şi responsabilităţile conform LEN, ROFUIP şi a legislaţiei specifice domeniului de activitate.

Art. 107 —  a) Sarcina gestionării bazei materiale a şcolii revine administratorului şcolii.

b) Profesorii, laboranţii şi şefii de sectoare funcţionale preiau de la administrator, în subinventar, bunurile materiale din spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea şi răspund de acestea, inclusiv material.

Art. 108 —  a) Personalul şcolii este răspunzător de starea oricărui obiect de inventar pe care îl preia pentru utilizare. Eventualele distrugeri, deteriorări sau orice alte daune provocate bunurilor şcolii se impută persoanelor vinovate.

b) Personalul de pază este răspunzător, inclusiv material, pentru orice fel de daune produse şcolii pe durata exercitării atribuţiilor de serviciu.

 

Secţiunea 13. Cabinetul medical

 

Art. 109 —  În cadrul spitalului este Cabinet medical școlar cu care avem partenerit de colaborare. 

 

Secţiunea 14. Comisiile din şcoală

 

Art. 110 —  În Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș funcţionează comisii de lucru cu caracter permanent, temporar și ocazional constituite prin decizie a directorului unităţii, a căror componenţe sunt stabilite în fiecare an şcolar și aprobate de consiliului de administraţie. 

Art. 111 —  La nivelul şcolii, vor funcţiona următoarele comisii cu atribuţiile prevăzute de legile în vigoare:

 1. comisia de evaluare şi asigurare a calităţii,
 2. comisia pentru curriculum,
 3. comisia diriginților,
 4. comisia de mobilitate,
 5. comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală,
 6. comisia pentru perfecţionare şi formare continuă,
 7. comisia pentru programe şi proiecte educative,
 8. comisia pentru organizarea examenelor,
 9. comisia pentru consiliere, orientare, activităţi extraşcolare și susținere educațională,
 10. comisia pentru elaborarea şi actualizarea programului de dezvoltare instituţională, l) comisia de etică și disciplină,
 1. comisia de promovare a imaginii şcolii,
 2. comisia pentru control intern managerial,
 3. comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii,
 4. comitetul de securitate, sănătate în muncă și pentru situații de urgență,
 5. comisia de recepție bunuri, de inventariere, de casare, de clasare şi valorificare a materialelor,
 6. comisia de gestionare SIIIR și pentru verificarea site-urilor MEN şi ISJ-MM,
 7. comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar, pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar și pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii.

Art. 112 —  Fiecare comisie sau responsabil elaborează un program anual de activitate care va fi prezentat spre aprobare directorului şi va iniţia/elabora/actualiza anual procedurile specifice activităţilor procedurabile ale comisiei.

Art. 113 —  Fiecare comisie sau responsabil întocmeşte la finalul anului şcolar un raport de activitate pe care consiliul de administraţie îl analizează şi îl aprobă.

 

Secţiunea 15. Compartimentul relaţii cu publicul

 

Art. 114 —  Personalul care are atribuţii a desfăşura activităţi de relaţii cu publicul face parte din Compartimentul relaţii cu publicul şi are următoarele atribuţii:

 1. urmăreşte soluţionarea petiţiilor, cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor, adreselor etc. în termenele şi în condiţiile legii,
 2. este obligat să primească, să înregistreze/evidenţieze şi să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor ce sunt adresate Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș, precum şi să urmărească legalitatea soluţiilor şi să le comunice/expedieze răspunsurile către petiţionari, în termenul legal,
 3. pentru soluţionarea legală a petiţiilor vor dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată tuturor aspectelor sesizate,
 4. înanintează petiţiile înregistrate către domeniile/compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului,
 5. urmăreşte încadrarea în termenul de răspuns înseamnă în termen de 30 de zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este sau nu favorabilă. În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, directorul poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile,
 6. este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului,
 7. expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartiment, care se îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor,
 8. petiţiile îndreptate greşit vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare către compartiment autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat de aceasta,
 9. petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit legii,
 10. dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns,
 11. în cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia,
 12. semnarea răspunsului se face de către director ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de un membru al compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate,
 13. constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte: 

i) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor;  ii) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;  iii) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate,

 1. consultă forumul directorilor, site-ul ISJ-MM şi site-ul MEN pe componenta sa de responsabilitate.  

Capitolul IV. Elevii

 

Secţiunea 1. Drepturi şi obligaţii

 

Art. 115 —  Elevii Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș trebuie să aibă o comportare civilizată atât în şcoală cât şi în afara ei, să manifeste respect faţă de cadrele didactice, personalul administrativ şi colegi.

Art. 116 —  Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile asumate sau atribuite în cadrul colectivului de elevi al clasei sau al şcolii.

Art. 117 —  Este interzis elevilor:

 1. să aibă o ţinută vestimentară sau o conduită indecentă,
 2. să deterioreze bunuri din baza materială a şcolii,
 3. să deţină sau să consume băuturi alcoolice, ţigări, droguri sau alte substanţe interzise,
 4. să aducă în şcoală cărţi, reviste, dischete, CD-uri, DVD-uri etc., în afara celor necesare la lecţii,
 5. să practice jocuri de noroc (cărţi, zaruri etc.),
 6. să părăsească şcoala în timpul orelor fără învoirea dirigintelui sau profesorului
 7. să alerge, să strige sau să deranjeze într-un alt mod pe profesori sau pe ceilalţi elevi.

Art. 118 —  (1) Elevii sunt beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, conform prevederilor legale. 

(2) Calitatea de beneficiar al educaţiei se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul şcolii. Evidenţa prezenţei se face la fiecare oră de curs de către fiecare profesor, care consemnează în mod obligatoriu fiecare absenţă în catalog. 

Art. 119 —  Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, care la începutul fiecărui an şcolar este vizat de către şcoală, prin intermediul profesorilor diriginţi. 

Art. 120 —  (1) La nivelul fiecărei clase, zilnic un elev efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul diriginte. 

(2) Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt: 

 1. urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei lista elevilor absenţi; 
 2. asigură creta/carioca şi buretele pentru tablă şi asigură curăţenia tablei; 
 3. veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi; 
 4. aeriseşte clasa pe timpul pauzei; 
 5. controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi s-a păstrat integritatea bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu, dirigintele sau conducerea şcolii asupra neregulilor constatate. 

Art. 121 —  (1) Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi pentru realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea şcolii, se instituie funcţia de şef de clasă. 

(2) Atribuţiile şefului de clasă sunt: 

 1. veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului; este sprijinit de elevii de serviciu pe clasă; 
 2. atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios al colegilor, asupra deteriorării bunurilor din sala de clasă şi îl informează pe diriginte despre eventualele abateri din colectiv; 
 3. informează profesorii clasei, dirigintele şi conducerea şcolii despre doleanţele, propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;  d) coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă; 
 4. îndeplineşte alte eventuale atribuţii stabilite de profesorul diriginte.

 

 

Secţiunea 2. Evaluarea rezultatelor elevilor

 

Art. 122 —  Evaluarea rezultatelor elevilor la învăţătură se realizează în conformitate cu metodologia Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, reglementările MEN şi cu respectarea principiilor docimologice recunoscute.

Art. 123 —  Metodele şi instrumentele utilizate în aprecierea şi evaluarea rezultatelor şcolare, nivelul exigenţelor, volumul sarcinilor de învăţare, al temelor de casă se stabilesc conform ordinului specific al ministrului educaţiei. În nicio situaţie evaluarea elevilor nu se poate face prin cerinţe ce depăşesc programele şcolare în vigoare.

Art. 124 —  Profesorii au obligaţia să înregistreze notele elevilor în catalogul clasei şi în carnetele elevilor; mediile semestriale şi media generală este trecută în carnetul de elev de către diriginte.

Art. 125 —  Profesorii au obligaţia să înmâneze după corectare lucrările scrise (extemporale/teste, teze – lucrările semestriale) elevilor, să prezinte elevilor baremele de corectare şi notare, să lămurească situaţiile invocate de elevi şi apoi să treacă notele în catalog.

Art. 126 —  Rezultatele la evaluările scrise vor fi comunicate elevilor în maxim două săptămâni de la suţinerea acestora.

Art. 127 —  Tezele elevilor se păstrează la cabinetul catedrei timp de cel puţin un an. 

Art. 128 —  Situaţia şcolară semestrială şi anuală, pe obiecte de studiu/discipline se încheie de către fiecare profesor în ultima oră din semestru şi se aduce la cunoştinţa elevilor.

Art. 129 —  Situaţia şcolară anuală a elevilor corigenţi sau cu nota scăzută la purtare se comunică în scris părinţilor (tutorelui), în primele 3 zile după încheierea cursurilor.

Art. 130 —  Se interzice sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor prin note acordate la un obiect de studiu.

Art. 131 —  Elevii care absentează motivat de la cursuri vor fi evaluaţi din materia parcursă în orele în care au lipsit, după reluarea activităţii şcolare şi pe baza unui program stabilit de profesor şi cunoscut de către elevi. 

Secţiunea 3. Examenele interne

 

Art. 132 —  (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt:

 a) examen de corigenţă;

 1. examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
 2. examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene;

Art. 134 —  Transferul elevilor în Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș se poate realiza şi înaintea susţinerii examenelor de diferenţă, dar doar condiţionat de promovarea acestor examene. 

Secţiunea 4. Transferul elevilor

 

Art. 135 —  Înscrierea elevilor la  Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș se face pe baza unei cereri scrise, adresată directorului unităţii şi înregistrată la serviciul secretariat, conform unei metodologii aprobate în fiecare an școlar de consiliul de administrație pentru ciclul gimnazial/MEN pentru ciclul liceal sau în cazul transferului din altă unitate şcolară.

Art. 136 —  Repartizarea elevilor pe clase se face de către conducerea şcolii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, în funcţie de planul de şcolarizare și de limbile moderne 2 studiate de elevi. 

Art. 137 —  Clasele şi grupele pentru Curriculum la Dispoziţia Şcolii (CDS) se formează în funcţie de propunerile profesorilor, opţiunile elevilor/părinților, de spaţiul existent în şcoală şi de resursele umane. 

Art. 138 —  a) Transferurile se aprobă la începutul anului şcolar sau în vacanţa intersemestrială. Excepţiile pot fi doar cele prevăzute de ROFUIP sau alte reglementări legale.

 1. Cererile de transfer în vacanța interanuală se depun până la sfârșitul primei săptămâni a lunii septembrie și se discută în următoarea ședință a consiliului de administrație.
 2. Cererile de transfer în vacanța intersemestrială se depun până la sfârșitul penultimei săptămâni a semestrului I și se discută în ședința consiliului de administrație din ultima săptămână a semestrului I.
 3. Au prioritate la transferuri dintr-o altă unitate elevii care solicită păstrarea profilului inițial al clasei.

Art. 139 —  Transferul elevilor Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș de la o specializare la alta sau în cadrul aceleiaşi specializări se realizează în limita numărului de locuri disponibil, cu aprobarea consiliului de administraţie. 

Art. 140 —  a) Calitatea de elev al Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș se poate obţine, în limita locurilor disponibile, la început de an şcolar şi de elevii altor unităţi de învăţământ prin transfer, cu aprobarea consiliului de administraţie, pe baza acordului celor doi directori, în condiţiile legii. Cererea de transfer poate fi aprobată de către consiliul de administraţie dacă cererea a fost depusă şi înregistrată la secretariatul liceului și dacă solicitantul este absolvent de minim clasa a VIII-a.

Consiliul de administrație va decide în cazul unor situații speciale.

 

Secţiunea 5. Sancţiuni aplicate elevilor

 

Art. 148 —  Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare, prezentului regulament sau ROFUIP vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor cu:

 1. observaţie individuală,
 2. mustrare scrisă înmânată părintelui sau reprezentantului legal,
 3. mustrare în faţa consiliului profesoral,
 4. eliminarea din şcoală pe o perioadă de 3 – 5 zile,
 5. mutarea disciplinară temporară sau definitivă într-o clasă paralelă din şcoală,
 6. mutarea disciplinară temporară sau definitivă la altă şcoală,
 7. exmatricularea din liceu cu drept de reînscriere în altă şcoală,
 8. exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere.

Art. 149 —  Sancţiunea se stabileşte în funcţie de gravitatea faptei, de către dirigintele clasei, de către director, de către consiliul profesorilor clasei sau de către consiliul profesoral; sancţiunea va fi însoţită, după caz, şi de scăderea notei la purtare. Art. 150 —  Elevii care sunt surprinşi fumând în spaţii aparţinând Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș se sancţionează după cum urmează: a) la prima abatere – avertisment verbal;

 1. la a doua abatere – avertisment scris
 2. Art. 151 —  Pentru fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru sau 10% absenţe nemotivate din numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

 

Secţiunea 7. Elevii merituoşi

 

Art. 152 —  Elevului ce obţine cea mai mare medie generală anuală i se conferă Diploma de Merit a Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș pe anul şcolar respectiv.

 

Capitolul V. Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

Art. 153 —  (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș şi este centrată preponderant pe rezultatele procesului învăţării. 

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. 

Art. 154 —  (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș funcționează CEAC, aleasă prin vot secret în consiliul profesoral. 

 1. Conducerea şcolii este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. 
 2. Activitatea CEAC se desfăşoară conform normelor legale în vigoare.

Art. 155 —  (1) CEAC elaborează strategia şi planul operaţional de evaluare internă a calităţii educaţiei şi prezintă un raport anual de autoevaluare internă a calităţii precum şi un plan de îmbunătăţiri. 

 1. Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile CEAC se realizează în conformitate cu prevederile legale. 
 2. Activitatea membrilor CEAC poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 

Capitolul VI. Partenerii educaţionali

 

Secţiunea 1. Părinţii

 

Art. 156 —  Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi la nivelul claselor se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu ROFUIP şi cu hotărârile proprii.

Art. 157 —  Consiliul reprezentativ al părinţilor poate organiza activităţi în favoarea şi în folosul şcolii, doar cu acceptul sau la solicitarea directorului sau a consiliului de administraţie.

Art. 158 —  În cazul în care activităţile iniţiate de părinţi, inclusiv cele organizate de comitetele de părinţi pe clase sau de către consiliul reprezentativ al părinţilor, contravin legilor în vigoare, sunt în contradicţie cu interesele şcolii sau ar putea aduce deservicii şcolii, inclusiv de imagine, directorul poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestora.

Art. 159 —  Activitatea părinţilor şi a structurii reprezentative a părinţilor este reglementată de ROFUIP.

Art. 160 —  Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează reprezentanţii în consiliul de administraţie şi în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din şcoală.

Art. 161 —  Daunele produse şcolii de către elevi prin distrugeri sau deteriorări de bunuri materiale aparţinând şcolii se suportă de către părinţii/tutorii elevilor în cauză.

Art. 162 —  Aplicarea oricărei sancţiuni elevilor este precedată de înştiinţarea părinţilor/tutorilor elevului în cauză, înainte de întrunirea şedinţei în care se decide sancţionarea. 

 

Secţiunea 2. Comunitatea locală

 

Art. 168 —  (1) Autorităţile publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale, colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș, în vederea atingerii obiectivelor şcolii.

 1. Parteneriatul cu autorităţile publice locale are ca obiectiv central derularea unor activităţi sau programe educaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor educaţionale stabilite de către şcoală. 
 2. Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului. 
 3. Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare implementării şi respectării normelor de sănătate și securitate în muncă şi pentru asigurarrea securităţii elevilor şi a personalului în perimetrul unităţii. 

Art. 169 —  Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul elevilor. 

Art. 170 —  (1) Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș încheie protocoale de parteneriat cu ONG-uri, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii. 

 1. Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

Capitolul VII. Procedura de soluţionare a cererilor terţilor

 

Art. 174 —  Pentru soluţionarea petiţiilor/sesizărilor/cererilor terţilor se aplică prevederile OG nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Capitolul VIII. Dispoziţii finale

Art. 176 —  Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile:

 1. Legii educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legii nr. 53/24.01.2003, privind Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentulului-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, anexa nr. 1 la Regulmentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin OMECTS nr.

5555/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5076/31.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/22.09.2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. OSSGR nr. 600/20.04.2018, privind aprobarea Codului controlului intern

managerial a entităţilor publice;

 1. Statutului elevului, aprobat prin OMENCS nr. 4742/10.08.2016;
 2. Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin OMECTS nr. 5556/07.10.2011;
 3. Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. OG nr. 27/30.01.2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 5. Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 4831/30.08.2018; l) altor prevederi legale în vigoare.

Art. 177 —  Prezentul regulament a fost aprobat de către Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș în ședința din 20.12.2018. Art. 178 —  Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui în consiliul profesoral al Liceului Teoretic ,,George Pop de Băsești” Tg. Lăpuș

 

 

 

 

 

 

                DIRECTOR,                                                                    SECRETAR,