Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”


Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Targu Lapus
CONCURS DIRECTOR/ DIRECTOR ADJUNCT

 

ANUNŢ

Ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Târgu Lăpuș, din data de 14.06.2021, unitatea noastră de învăţământ scoate la concurs, următoarele posturi:

 • 1 post director pe perioadă determinată,  începând cu 01.09.2021

Dosarele de înscriere se depun în perioada 02.07.2021 – 12.07.2021  la sediul unităţii din Târgu Lăpuș, str. 1 Mai nr. 82 și la Consiliul Director al Fundației „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni în format scanat pe adresa de email aurora.puscas@yahoo.com.

 

Cerinţe post DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT:

 

a) Este absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare

b) Este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Este angajat cu normă de bază în unitate de învățământ particulară (se va face dovada prin adeverință eliberată de către unitatea de învățământ unde este încadrat cu norma de bază);

d) Are o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani;

e) Are calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ;

f) Nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) Nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală;

 

 

h) Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 

Dosarele vor conține următoarele documente:

a) curriculum vitae Europass

b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) cartea de identitate;

d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

e) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare ;

f) ultimul document de numire ca titular în învățământul preuniversitar;

g) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari anteriori anului școlar în care se desfășoară concursul, precum și faptul că nu a fost sanctionat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs;

h) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

i) acord scris, prin care își exprimă acordul pentru a fi detașat în interesul învățământului (cadrele didactice titulare într-o altă instituție de stat sau particulară, decât cea pentru care este candidat la funcția de director/director adjunct)

 

Concursul se va desfășura în data de 12 august 2021 începând cu ora 9.00

 

Interviul va avea loc în data de 12 august 2021 ora 14.00

 

Concursul se va desfășura la sediul Liceului Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie concurs

 

 • Legea educației naționale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • Statutul elevului aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4742/2016
 • ROFUIP - regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
 • Codul de etică (LEN-98(2b) / ROFUIP-40(3-7) / OMEN 4831/2018-2)
 • ORDIN NR. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar
 • PDI (ROFUIP-33(1), (3), 34(4), 35(3-4), 36)
 • Regulamentul Intern al Fundației „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni
 • Regulamentul Consorțiului Școlar „George Pop de Băsești”
 • Regulamentul de Ordine Interioară a Liceului Teoretic „George Pop de Băsești”
 • Codul muncii actualizat

 

 

Președinte,

Prof. Aurora Pușcaș