Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”


Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare
Posturi vacante cadre didactice an școlar 2019-2020

LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEȘTI” SATU MARE,

cu sediul în localitatea Satu Mare, B-ul Cloșca nr. 48, județul Satu Mare,

vă aduce la cunoștință că angajează cadre didactice calificate, pe perioadă determinată/nedeterminată
Persoanele interesate de ocuparea unui post vacant, pot să își depună dosarul la secretariatul unității de învățământ
până în data de 
12.08.2019, între orele 11.00-15.00.

 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE

1. Cerere de înscriere
2. CV Europass
3. Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii promoţiei curente vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
4. Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
5. Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
6. Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);
7. Copie a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
8. Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
9. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
10. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
11. Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
12. Declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
13. Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu);
14. Aviz medicina muncii si examen psihologic;
15. Aprobarea Fundației „Sfantul Anton de Padua” Ulmeni.

Cadrele didactice care au depus cereri de continuitate își vor completa dosarul personal cu scrisoare de intenție, respectiv CV Europass actualizat.

Interviul va avea loc la sediul unității de învățământ în data de 13 august 2019 la ora 14.00.

CONTACT:  •  Tel./Fax: 0261.726.033  •  Secretariat: 0770468089

 

Director,
prof. SĂLCEANU MIHAELA