Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”


Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare
anunt concurs

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare

Anunță concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale vacante de SECRETAR ȘCOLAR

            Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției constractuale sunt:

 • Nivelul studiilor: medii (cu diplomă de bacalaureat)
 • Competențe utilizare calculator
 • Domiciliul în Satu Mare (constituie un avantaj)
 • Acordul scris al Consiliului de Administrație al Fundației „Sfantul Anton de Padua” Ulmeni
 • Permis de conducere categoria B și mașină (constituie avantaj)
 • Disponibilitate la program prelungit

Comportamentul şi conduita:

Să aibă un comportament şi o conduită adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi.

Cerinţe psihologice:

Asumarea responsabilităţii;

Rezistenţa la sarcini repetitive;

Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;

Echilibru emoțional;

Bibliografie:

-Legea Educației Naționale nr. 1 /2011;

-ROFUIP, Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar /

aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020;

- Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul nr. 3844/2016 din 24 mai 2016

- Codul muncii Legea 53/2003 republicată

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție scrisă de mână;
 • Cererea de înscriere la concurs adresată conducerii;
 • Curriculum vitae european;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, specializărilor;
 • Carnetul de muncă (în copie)/ adeverințe care să ateste vechimea în muncă;
 • Copie după permis;
 • Adeverință medicală care să ateste starea corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă.
 • Certificat/curs de formare pentru secretarii din unitățile școlare constituie un avantaj

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

Depunerea dosarelor: 29 iunie- 1 iulie, între orele 1600-2000, 4 iulie orele 800 - 1200

Evaluarea dosarelor: 4 iulie 2022

Proba scrisă 8 iulie 2022, ora 13.00. Timp de lucru 90 de minute.

Proba practică de competențe digitale 8 iulie 2022, ora 15.00. Timp de lucru 30 de minute

Interviul: ora 16.30

Nota minimă de promovare este 07.00

În cazul în care notele mai multor candidaţi sunt identice, departajarea se va efectua după aplicarea următoarelor criterii, în ordine: în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs, candidatul care are cea mai mare notă la examenul de bacalaureat/licentă.

    Notele la interviu nu pot fi contestate. 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de înscriere sunt complete şi corect întocmite.

Observații:

 1. Documentele vor fi îndosariate în ordinea menționată mai sus, într-un dosar cu șină,
 2. Actele vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare la telefon 0744586821

 

Director,

Prof. Sălceanu Mihaela Dorina